Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer Postbus 90801 2509 LV Den Haag der Staten-Generaal Anna van Hannoverstraat 4 Binnenhof 1a Telefoon (070) 333 44 44 2513 AA `s-GRAVENHAGE Telefax (070) 333 40 12

Uw brief Ons kenmerk
- B&GA/AB/02/98548a
Onderwerp Datum Aanbieding IWI-onderzoeksrapport 17 januari 2003 'Debiteuren in de Abw'

Als bijlage bij deze brief bied ik u het onderzoeksrapport `Debiteuren in de Algemene bijstandswet (Abw)' aan van de Inspectie Werk en Inkomen (IWI) van dit ministerie.

Genoemd onderzoeksrapport geeft - aan de hand van een viertal deelonderzoeken - een beeld van de gemeentelijke uitvoering van het debiteurenbeleid. De Inspectie constateert dat er tussen gemeenten grote verschillen bestaan in de uitvoering van het debiteurenbeleid en zal de ontwikkelingen terzake blijven volgen.

Naar onafhankelijk oordeel van de IWI heeft het Rijk de laatste jaren veel mogelijkheden geboden om de gemeentelijke uitvoering van het debiteurenbeleid te verbeteren. In dit verband constateert de IWI dat het effect van de zogenaamde `debiteurenincentiveregeling' - waarbij gemeenten in 1999 en 2000 boven een individueel drempelbedrag meer aan ontvangsten uit terugvorderingen mochten houden - niet merkbaar is.

Deze debiteurenincentiveregeling valt overigens niet te vergelijken met de financiële stimulans die uitgaat van het financieringssysteem van de voorgenomen wet Abw/FWI, waarvan ik u de hoofdlijnen heb geschetst in mijn brief aan u van 16 oktober 2002. Uitgangspunt daarbij is dat de gemeenteraad als eerstverantwoordelijke de prestaties van de gemeente controleert. Alsdan vormt de volledige financiële verantwoordelijkheid van gemeenten voor de verlening van bijstand een belangrijke stimulans om de incasso op uitstaande (fraude-)schulden te intensiveren.

De Staatssecretaris van Sociale Zaken
en Werkgelegenheid,2

(M. Rutte)Deel: ' Aanbieding IWI-onderzoeksrapport 'Debiteuren in de Abw' '
Lees ook