Gemeente BredaAANDACHT VOOR KWETSBARE GROEPEN IN VERKEER

Uit de ongevallenrapportage 1996-1998 blijkt dat het aantal verkeersongevallen in 1998 is gestegen met 7%. Ook het aantal letselongevallen is met 7% toegenomen. Met name bromfietsers tussen 16 en 34 jaar, de fietsers tussen 18 en 34 jaar en ouder dan 50, voetgangers tussen 0 en 15 jaar en automobilisten tussen 23 en 49 jaar zijn de oorzaak van de toename in letselongevallen. Deze kwetsbare verkeersdeelnemers krijgen dan ook nadrukkelijk de aandacht in het verkeersveiligheidsbeleid van de gemeente. In het nieuw opgestelde werkplan verkeersveiligheid 2000-2001 staan de gemeentelijke activiteiten aangegeven. Daarbij wordt de ingeslagen weg van voorgaande jaren aangehouden. In totaal trekt de gemeente er ¦
128.665,- voor uit. De gemeente blijft inspanningen doen om de doelstelling van de actie -25% te bereiken, te weten minder dan 403 verkeersslachtoffers in 2010.

De ongevallenrapportages laten zien dat er sinds 1989 sprake is van een daling van het aantal ongevallen met uitzondering van 1993. Sinds
1997 stijgt het aantal ongevallen weer. Hoewel het aantal letselongevallen en verkeersslachtoffers in 1997 gedaald was, laat
1998 weer een stijging zien. Daarbij is wel een verschuiving op te merken; het aantal dodelijke slachtoffers is gedaald van 15 naar 11, de ziekenhuisopnames dalen van 136 naar 119 en het aantal gewonden neemt toe van 418 naar 479. De bromfietsers, voetgangers en fietsers blijken erg kwetsbaar. 40% van de letselongevallen vinden in deze groep plaats.

Kwetsbare groep

Jongeren tot 22 jaar vormen nog steeds een kwetsbare groep. Bij de overstap naar het voortgezet onderwijs is een toename van het aantal ongevallen bij jonge fietsers te constateren. Ook de overstap naar een brom/snorfiets op 16-17- jarige leeftijd is een oorzaak van de toename in ongevallen bij jongeren. Vergeleken met vorig jaar zijn deze aantallen stabiel gebleven.

Het aantal ongevallen in verband met alcohol is het laatste jaar weer toegenomen. De meeste van deze ongevallen gebeuren nog steeds bij automobilisten in de nachtelijke uren van de weekends.

De voornaamste reden van de (letsel)ongevallen is geen voorrang verlenen/niet voor laten gaan van andere verkeersdeelnemers. Ook onvoldoende afstand bewaren en de macht over het stuur verliezen zijn belangrijke oorzaken. De kans op letsel is het grootst als men roodlicht negeert.

Kruispunten

Uit de ongevallen rapportage blijkt dat vier kruispunten van de lijst van gevaarlijke kruispunten (black spots) zijn verdwenen. Dit zijn kruispunten waarop in drie jaar minimaal 10 ongevallen plaatsvinden of waar minimaal 4 letselongevallen gebeuren. In Breda zijn dit de kruispunten Regenbeemd-Terheijdenseweg, Sophiastraat- J.F. Kennedybrug, Doornboslaan-Nw Kadijk en Academiesingel-Willemstraat. Er zijn ook 3 nieuwe kruispunten bijgekomen: Claudius Prinsenlaan-Heerbaan, Konijnenberg-Moerlaken en Nieuwe Kadijk-Oosterhoutseweg.

Verkeersveiligheid

De gemeente Breda is erop gericht om de verkeersveiligheid te verbeteren. Dit gebeurt op twee manieren. Enerzijds vinden er verbeteringen aan de weg plaats om ongevallen te voorkomen en de ernst van de ongevallen te verminderen. Zo worden bijvoorbeeld gebieden ingericht als verblijfsgebied (30 km zones), komen er fietsvoorzieningen en de hoofdwegen en kruispunten worden optimaal gemaakt.

Anderzijds zijn er activiteiten om het gedrag van de verkeersdeelnemer te beïnvloeden.

In de nota "Breda veilig op weg" uit 1993 heeft de gemeente gesteld dat zij jaarlijks een werkplan voor verkeersveiligheid opstelt.

Een nieuwe activiteit in 2000 is de promotiecampagne `Fietsers van rechts voorrang'.

Naar verwachting zal per 1 december 2000 een nieuwe verkeersregel gaan gelden. Deze houdt in dat op gelijkwaardige kruispunten het gemotoriseerd verkeer voorrang moet verlenen aan een fietser van rechts. Om de overgang naar deze nieuwe situatie zo veilig mogelijk te laten verlopen is een locale promotiecampagne in aansluiting op de landelijke campagne gepland. De actie `De scholen zijn weer begonnen' wordt dit jaar geïntensiveerd. De gemeente gaat de scholen actief stimuleren in de vorm van een bijdrage voor de aanschaf van actiematerialen. Ook aan verkeersonderwijs besteedt de gemeente dit jaar meer geld dan voorgaande jaren. De overige activiteiten zoals, de leutbussen, alcoholcampagnes, seniorenritten, cursus gezond en veilig fietsen, theoretische verkeersproef, snelheidscampagnes, verkeersbrigadiers blijven gehandhaafd.

Breda, 29 maart 2000

Deel: ' Aandacht Breda voor kwetsbare groepen in verkeer '
Lees ook