Actueel

Aankondiging belanghebbenden verdeling commerciële radiofrequenties
Bron: Rechtbank Rotterdam

Datum actualiteit: 5-06-2002

Aankondiging op grond van artikel 8:26 van de Algemene wet bestuursrecht

De griffier van de rechtbank Rotterdam, sector bestuursrecht, Postbus 50951, postcode 3007 BM, brengt ter kennis van belanghebbenden dat onder de registratienummers VTELEC 02/1169 en VTELEC 02/1319 bij de rechtbank verzoeken om voorlopige voorziening aanhangig zijn tegen de volgende besluiten van de staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat:


- het besluit van 5 april 2002, met kenmerk DGTP/02/1399, waarbij is afgewezen het verzoek van de Vereniging Veronica, zowel handelend voor zichzelf als in haar hoedanigheid van beherend vennoot van de commanditaire vennootschap Kink FM, om binnen een termijn van één week na dagtekening van haar brief van 22 februari 2002 een besluit te nemen omtrent de wijze van verdeling van alle commerciële radiofrequenties, begrepen in zero base, op basis waarvan uiteindelijk vóór 1 september 2002 vergunningen kunnen worden verleend voor de duur van acht jaar, alsmede om geen nadere uitvoering te geven aan de in de brief aan de Tweede Kamer van 1 februari 2002 aangekondigde tijdelijke herverdeling, en binnen één week te bevestigen dat hiervan zal worden afgezien (reg.nr. VTELEC 02/1169);


- het besluit van 8 mei 2002, bekendgemaakt in de Staatscourant van 15 mei 2002, nr. 90, waarbij is bepaald dat vijf kavels landelijke frequenties en 36 kavels niet-landelijke frequenties door middel van een vergelijkende toets worden verdeeld voor de periode van 1 september 2002 tot 1 september 2003 (reg.nr. VTELEC 02/1319).

Belanghebbenden - met uitzondering van die belanghebbenden die zelf bezwaar hebben gemaakt of (hadden) kunnen maken - kunnen de rechtbank binnen één week na dagtekening van deze publicatie schriftelijk verzoeken als partij aan een of beide gedingen te mogen deelnemen.

De rechtbank is voornemens de verzoeken om voorlopige voorziening te behandelen ter zitting van 3 juli 2002.

Belanghebbenden dienen voorts rekening te houden met de mogelijkheid dat verzoeken om voorlopige voorziening aanhangig worden gemaakt tegen een of meer besluiten van de staatssecretaris waarbij de frequentievergunningen van thans via de ether uitzendende commerciële radio-omroepen worden verlengd voor de periode van 1 september 2002 tot 1 september 2003. De rechtbank is voornemens in dat geval ook die verzoeken om voorlopige voorziening te behandelen ter zitting van 3 juli 2002.

De griffier van de rechtbank Rotterdam

Deel: ' Aankondiging belanghebbenden verdeling commerciële radiofrequenties '
Lees ook