expostbus51


MINISTERIE VROM

https://www.minvrom.nl

MIN VROM: Oibibio

Aankoop panden Oibibio niet in strijd met regels voor corporaties

De aankoop van de panden van Oibibio in Amsterdam door Woningbouwvereniging Het Oosten valt binnen de regels die voor woningcorporaties gelden. Het Oosten loopt wel zekere financiële risico.s maar staatssecretaris Remkes van VROM vindt niet dat daarmee de financiële continuïteit van de corporatie in gevaar komt. Hij schrijft dit in een brief aan de Tweede Kamer.

Leefbaarheid
Een van de taken van woningcorporaties is het bevorderen van de leefbaarheid in buurten en wijken. Deze taak is nadrukkelijk vastgelegd in de regels voor corporaties (Besluit beheer sociale huursector, BBSH). Het Oosten had al eerder panden in de buurt van Oibibio gekocht met als doel om het wonen boven winkels te bevorderen en om andere leefbaarheidsbevorderende bestemmingen aan de panden te geven. Verder kon daarmee speculatie, leegstand, verval en ongewenst gebruik worden tegengegaan. De gemeente Amsterdam steunt de woningcorporatie hierin en heeft dan ook f 750.000 aan de aankoop van de panden van Oibibio bijgedragen.

Een ander punt is of de corporatie grote financiële risico.s loopt. Zowel Het Oosten als de gemeente wijzen erop dat de panden liggen in een gebied met veel economische potentie. Zelfs al zou langdurige verhuur aan Oibibio niet zijn gewaarborgd, dan zou, naar het oordeel van Het Oosten, toch eenzelfde of hoger rendement op de investering mogelijk zijn.
Volgens de staatssecretaris bestaat nog wel het risico van beëindiging van de huurovereenkomst en vervolgens de onzekerheid of er een nieuwe huurder te vinden is, en het risico van waardevermindering van de panden. Maar Remkes vindt deze risico.s niet zodanig dat daarmee de financiële continuïteit van Het Oosten in gevaar komt. Uit een en ander trekt de staatssecretaris de conclusie dat de transactie van Het Oosten binnen de regels voor woningcorporaties valt.
Rijkstoezicht corporaties
In zijn brief aan de Tweede Kamer gaat Remkes verder uitvoerig in op het algemene beleid voor het rijkstoezicht op woningcorporaties. Daarover loopt een discussie als onderdeel van de brede discussie over de Nota wonen in het volgende decennium. Deze nota zal eind dit jaar in concept verschijnen. De toekomstige rol van de woningcorporaties en het daarbij horende rijkstoezicht zijn belangrijke onderdelen van de nota.
De staatssecretaris kan in zijn brief nog niet vooruit lopen op de definitieve vaststelling van de nota Wonen volgend jaar en op de uitwerking daarvan in nieuwe regels voor corporaties. Tot die tijd wil hij een interimbeleid voeren als het gaat om commerciële nevenactiviteiten en het bouwen van duurdere huur- en koopwoningen door corporaties. Deze activiteiten moeten vooraf aan de staatssecretaris worden voorgelegd en worden dan getoetst op een aantal criteria, zoals het lopen van financiële risico.s, eerlijke concurrentie met andere marktpartijen en het blijven uitoefenen van de normale kerntaken.

Ministerie van Volkshuisvesting
Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

Rijnstraat 8
Postbus 20951
2500 EZ Den Haag

persvoorlichting volkshuisvesting

Willem Klein
070 339 39 81

Loek Caubo
070 339 35 40

faxnummer
070 339 13 52

Buiten kantooruren is de dienstdoende
voorlichter door tussenkomst van de
centrale meldkamer bereikbaar,
070 339 39 39

28 jun 99 12:09

Deel: ' Aankoop panden Oibibio niet strijdig met regels corporaties '
Lees ook