Gemeente Weerselo

Voorbereidingsbesluit

Aanleg fietspad Vasserweg
Met ingang van 20 september 2001 ligt bij de cluster Ruimtelijke Ordening, locatie Weerselo, voor een ieder ter inzage het raadsbesluit van 5 juli 2001 waarbij wordt verklaard dat voor het tracé van het aan te leggen fietspad langs de Vasserweg, voorzover gelegen op het grondgebied van de voormalige gemeente Ootmarsum, een bestemmingsplan wordt voorbereid.
Tevens ligt ter inzage het plan voor aanleg van een fietspad langs de gehele Vasserweg tot de gemeentegrens met Tubbergen. Dit plan omvat een vrijliggend enkelzijdig fietspad buiten de bebouwde kom (in twee richtingen te berijden) en een dubbelzijdig fietspad binnen de bebouwde kom van Ootmarsum.
Het is de bedoeling voor de aanleg van dit fietspad met toepassing van artikel 19, lid 1 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening vrijstelling te verlenen van het bestemmingsplan. Vanaf 20 september 2001 kan een ieder gedurende een periode van vier weken zijn zienswijze omtrent het voornemen om vrijstelling te verlenen schriftelijk bij burgemeester en wethouders kenbaar maken.

Voornemen tot het verlenen van vrijstelling ex. artikel 11 Wet op de Ruimtelijke Ordening
Burgemeester en wethouders hebben het voornemen de heer H. Leferink vrijstelling te verlenen van het bepaalde in artikel 11, lid A van de voorschriften behorende bij het bestemmingsplan "Denekamp-Centrum" ten behoeve van het vestigen van zijn architectenbureau in het pand Wilhelminastraat 10 (voormalig zustershuis).
Het vrijstellingsverzoek ligt met ingang van 6 september 2001 gedurende vier weken ter inzage bij de cluster Ruimtelijke Ordening, locatie Weerselo. Gedurende deze termijn kunnen tegen dit voornemen bij burgemeester en wethouders schriftelijk zienswijzen kenbaar worden gemaakt.

Deel: ' Aanleg fietspad Vasserweg in Weerselo '
Lees ook