Gemeente Maassluis

Persbericht

Perscommuniqé van de B en W vergadering van maandag 7 juni 1999

Aanlegsteiger bij Maassluis
Eind vorig jaar (1998) ondertekende het college van B en W reeds een intentieverklaring voor het aanleggen van een steiger in de Nieuwe Waterweg als onderdeel van het plan Waternet. Dit plan behelst het aanleggen van een netwerk van afmeersteigers voor toeristisch vervoer over water. Eind 1997 vond een onderzoek plaats voor de aanleg van steigers in de Nieuwe Waterweg tussen Rotterdam en Hoek van Holland. De gemeente Maassluis wordt in het onderzoeksrapport genoemd als één van de plaatsen die een meerdaagse chartertocht aantrekkelijk kan maken. De verwachting is dat door het aanleggen van een steiger het bezoek aan Maassluis en dan met name aan de Binnenstad zal toenemen. Voor het aanleggen van een steiger is een bedrag van f. 437.000,-- nodig. Het voorstel van het college om dit krediet beschikbaar te stellen wordt op 21 juni behandeld in de commissie voor algemene en bestuurszaken en op 9 juli in de gemeenteraad.

Project "Pak je Kans"
Het college van B en W heeft in principe ingestemd om gedurende vier jaar een jaarlijks bedrag van f. 42.424,-- beschikbaar te stellen voor het project "Pak je Kans". Dit is een samenwerkingsproject van de politie District Waterweg (Vlaardingen, Maassluis en Hoek van Holland) en de Stichting Jeugdzorg Rotterdam.
Middels dit project is het de bedoeling afwijkend gedrag bij jongeren sneller en beter te herkennen en hulp te bieden. Hierdoor kan (verder) afglijden naar (meer) criminaliteit en overlastgevend gedrag worden voorkomen.
Ook de andere deelnemers in het project nemen een deel van de kosten voor hun rekening.

Onderwijsbegeleidingscommissie voor Maassluis Door het van kracht worden van de Wet Regeling Schoolbegeleiding heeft de gemeente Maassluis de verplichting om een onderwijsbegeleidingsdienst in stand te houden. Hierdoor zijn nieuwe verhoudingen ontstaan tussen de gemeente Maassluis en de Stichting Onderwijsbegeleidingsdienst Nieuwe Waterweg-Noord. In de Wet op het primair onderwijs is geregeld dat jaarlijks het aantal uren voor schoolbegeleiding wordt vastgesteld ten behoeve van activiteiten die aansluiten bij het Lokaal onderwijsbeleid. Om hieraan te kunnen voldoen heeft het college besloten een adviescommissie onderwijsbegeleiding in te stellen die het college adviseert over de verdeling van de beschikbare uren voor schoolbegeleiding. De adviescommissie zal bestaan uit vertegenwoordigers van schooldirecties van de verschillende richtingen, de accountmanager van de onderwijsbegeleidingsdienst NWN en een vertegenwoordiger van de afdeling welzijnszaken van de gemeente Maassluis.

Integraal HuisvestingsPlan primair onderwijs Geruime tijd geleden besloot de gemeenteraad dat er moest worden geinventariseerd waar zich knelpunten voordoen in de huisvesting van het primair onderwijs. Het college gaf een extern bureau opdracht om een Integraal HuisvestingsPlan op te stellen. Dit Plan is op maandag 7 juni in de B en W vergadering besproken. Als de gemeenteraad op 6 juli akkoord gaat met het plan en het benodigde krediet beschikbaar stelt, zullen -buiten wettelijke veranderingen om- de scholen voor primair onderwijs met ingang van het schooljaar 2000/2001 probleemloos gehuisvest zijn. Het plan wordt op 17 juni behandeld in de commissie Onderwijs en op 24 juni in de commissie Financiën.

Analyse bijzondere bijstand 1995-1999 Het college heeft kennis genomen van een analyse van de uitgaven voor de bijzondere bijstand in de gemeente Maassluis in de periode
1995-1999. In de rapportage wordt een overzicht gegeven van de uitgaven voor bijzondere bijstand en de verschillen tussen de diverse jaren. De uitgaven voor bijzondere bijstand zijn in Maassluis gestegen van viereneenhalve ton in 1995 tot zo'n 960.000 gulden in 1999. Met ingang van dit jaar is het Sociaal Fonds Maassluis opgeheven en overgeheveld naar de bijzondere bijstand. De analyse wordt ter kennis gebracht aan de raadscommissie voor sociale zaken en doelgroepenbeleid en aan het cliëntenplatform van de afdeling sociale zaken en werkgelegenheid.

Laatste wijziging: 09 June 1999

Deel: ' Aanlegsteiger bij Maassluis '
Lees ook