Gemeente Breda

26-09-2001

Uitstroom naar werk en aanpak armoede ook centraal in beleid Sociale Zaken voor 2002

Ook het komende jaar stelt de gemeente Breda het bevorderen van uitstroom van werklozen naar een baan en het bestrijden van de armoede centraal. Sociale activering en kinderopvang blijven eveneens van belang. Er komt structureel meer geld beschikbaar voor de regeling duurzame gebruiksgoederen, de regeling schoolkosten en de BredaPas. De regeling schoolkosten geldt voortaan ook voor kinderen van de groepen 3 tot en met 8 van de basisschool. Versterkt wordt de aanpak van gezondheidsproblemen bij kinderen in gezinnen met een minimuminkomen en daarbij wordt een uitbreiding onderzocht met een aanpak voor de leeftijdsgroep 0 tot 4 jarigen. Met ingang van 1 januari 2002 moeten aanvragen om algemene bijstand door personen jonger dan 65 jaar worden ingediend bij het Centrum voor Werk en Inkomen (CWI). Dit staat in het beleidsplan Abw van de vakdirectie Sociale Zaken voor 2002. Het beleidsplan ligt op dit moment ter inspraak voor de Participatie Raad Breda en overige burgers. Na verwerking van de inspraak legt het college het definitieve beleidsplan voor aan de gemeenteraad.

Werk staat voorop
Het bevorderen van de uitstroom van bijstandscliënten naar een baan is het belangrijkste aandachtspunt voor de gemeente op het gebied van sociale zaken. Want door het vinden van een baan hebben de Bredase uitkeringsgerechtigden zicht op een beter financieel en sociaal perspectief. De huidige prognoses van het Centraal Planbureau voorzien echter wel in een stijging van de werkloosheid in 2002 ten opzichte van dit jaar.

De gemeente tracht zoveel mogelijk werklozen met een bijstandsuitkering naar een baan te begeleiden. Daarbij is er veel ruimte voor omscholings- en motivatiecursussen. De samenwerking tussen de vakdirectie Sociale Zaken en de verschillende reïntregatiebedrijven en het Centrum voor Werk & Inkomen (CWI) speelt hier een grote rol. Vanaf 1 januari 2002 moeten aanvragen om algemene bijstand door personen jonger dan 65 jaar worden ingediend bij het (CWI). Het komende jaar besteedt de gemeente verder aandacht aan sociale activering van hen die geen kansen op de arbeidsmarkt hebben en blijft zij kinderopvang aanbieden.

Versterking regelingen op het terrein van armoedebestrijding Het bestrijden van armoede en sociale uitsluiting is de andere belangrijke pijler in het gemeentelijke beleid. Een grote groep mensen met een uitkering heeft namelijk niet of nauwelijks zicht op werk. Om te voorkomen dat deze groep in een sociaal isolement terechtkomt en onder de armoedegrens duikt wordt bijzondere bijstand verstrekt.

De bijdragen voor duurzame gebruiksgoederen voor mensen die drie jaar of langer een inkomen hebben op bijstandsniveau worden met 10% verhoogd, De bijdrage voor alleenstaanden wordt nu 175 euro (f 386,-) en voor de overige mensen 250 euro (f 550,-).
Gezinnen die langdurig een minimuminkomen hebben komen in aanmerking voor een vergoeding van 125 euro ( 275,-) per schoolgaand kind op het voortgezet onderwijs. Dit als tegemoetkoming in de aanvullende studiekosten. Vanaf 2002 wordt de doelgroep van deze regeling uitgebreid met kinderen die in de groepen 3 tot en met 8 van het basisonderwijs zitten. De ouders van deze kinderen komen in aanmerking voor een vergoeding van 50 euro per kind ( 110,-)

De mogelijkheden van de BredaPas worden verder uitgebreid. Hiertoe wordt het budget verhoogd met 152.925 euro ( 377.000,-). Dit budget BredaPas komt daarmee op 443.345 euro ( 977.000,-).

Het langdurig aangewezen zijn op een bijstandsinkomen kan leiden tot gezondheidsproblemen bij kinderen. Het budget voor het project van de GGD dat deze problemen bestrijdt wordt verhoogd naar 9.075 euro (f 20.000,-). Ook wordt in 2002 36.565 euro (f 80.500,-) ingezet voor een proef met eenzelfde aanpak gericht op kinderen van 0 tot 4 jaar.

Het project Financiële voorlichting aan Ouderen loopt door tot 1 januari 2003. Via dit project worden ouderen gewezen op hun financiële rechten. Tot slot krijgen de Bredase minima kwijtschelding van gemeentelijke belastingen en blijft de gemeente actief op het gebied van schuldhulpverlening via de Gemeentelijke Kredietbank Breda.

Op grond van de Algemene bijstandswet is de gemeente verplicht jaarlijks een beleidsplan vast te stellen. Doel van dit plan is inzicht te geven in het beleid van de vakdirectie Sociale Zaken ten aanzien van de bevordering van een rechtmatige en doelmatige uitvoering van de Algemene bijstandswet.

Breda, 26 september 2001

Zie ook: bekendmaking 'Inspraak concept-beleidsplan Algemene bijstandswet 2002'

Deel: ' Aanpak armoede centraal in beleid Sociale Zaken Breda '
Lees ook