Provincie Limburg

Aanpak erosie Zuid-Limburg (045)

Gedeputeerde Staten hebben besloten om per brief de gemeenten te verzoeken gronden beschikbaar te stellen voor de aanpak van erosie en wateroverlast in Zuid-Limburg. Deze gronden zijn nodig voor onder andere de aanleg van vijftig regenwaterbuffers voor het project Centraal Plateau.

Met deze brief willen GS benadrukken dat de aanpak van erosie en wateroverlast een gezamenlijke verantwoordelijkheid is. Gemeenten hebben vaak gronden in het buitengebied die in eigendom zijn en die ingezet kunnen worden voor de aanleg van 'buffers' en 'lijnvormige elementen'. De Dienst Landelijk Gebied is gestart met de voorbereiding van het bestek voor de realisatie van de buffers. In de praktijk blijkt dat het realiseren van deze erosiemaatregelen moeizaam verloopt omdat er onvoldoende gronden beschikbaar zijn.
17-2-2003 10:28

Zoekwoorden:

Deel: ' Aanpak erosie in Zuid-Limburg '
Lees ook