Provincie Noord-Brabant


Persbericht

Sanering geluidhinder Fokker en Vliegbasis Woensdrecht

Aanpak industrielawaai in Brabant afgerond

Met de ondertekening van het geluidssaneringsprogramma voor Fokker Services BV en Vliegbasis Woensdrecht door staatssecretaris P. van Geel en gedeputeerde drs. L. Verheijen is de aanpak van industrielawaai in Brabant nagenoeg afgerond. Bij 63 industrieterreinen in Brabant was er sprake van een te hoge geluidsbelasting op woningen in de omgeving. In totaal ging het om circa 9400 woningen. Zestig Brabantse bedrijven treffen maatregelen waarmee een totaal bedrag gemoeid is van 16 miljoen euro. Daarnaast worden er de nodige geluidsisolerende maatregelen getroffen aan woningen.

In 1995 is men in Brabant begonnen met onderzoek om de geluidsbelasting bij betrokken woningen te reduceren. De saneringsonderzoeken zijn uitgevoerd in nauwe samenwerking met de bedrijven. Zij zijn het die uiteindelijk de maatregelen aan de geluidsbron moeten treffen of deze al getroffen hebben. In totaal zijn 60 bedrijven bij de sanering in Noord-Brabant betrokken, die ook daadwerkelijk maatregelen moeten treffen. Het kan daarbij gaan om eenvoudige maatregelen (bijvoorbeeld een demper op een uitlaat), maar ook om omvangrijke maatregelen zoals bij Fokker Services BV. De kosten van de door de bedrijven te treffen maatregelen in Brabant zijn begroot op ongeveer 16 miljoen euro. De provincie heeft voor een totaalbedrag van ruim 7,7 miljoen euro bijgedragen in onderzoek en maatregelen.
Na de sanering wordt het aantal woningen met een geluidsbelasting hoger dan 55 dB(A) terug gebracht van circa 9400 tot nog maar 555 woningen.

Afspraken
In april 1994 hebben de minister van VROM en de provincies afspraken gemaakt over de aanpak van het industrielawaai. Belangrijke verandering was een grotere financiële en organisatorische vrijheid voor de provincies. Zowel voor de uitvoering van de onderzoeken als voor het treffen van maatregelen kregen de provincies geld ter beschikking.
Onderdeel van de overeenkomst was de afronding van de sanering op 31 december 2002. Met een projectmatige aanpak van de sanering is het gelukt de afspraken met VROM grotendeels na te komen. Echter voor zes terreinen werd in een vroeg stadium duidelijk dat de termijn van 31 januari 2002 om verschillende, gegronde redenen niet gehaald kon worden. Voor deze projecten waarvan de onderzoeken wel klaar zijn, is voor het uitvoeren van de maatregelen uitstel verkregen tot 31 december 2004. De sanering bij Fokker is één van deze knelpuntprojecten. De sanering industrielawaai in Brabant zal uiteindelijk voor 31 januari 2004 geheel afgerond zijn.

Maatregelen bij Fokker en Vliegbasis Woensdrecht
Bepalend voor de geluidssituatie op het terrein Fokker Services BV en Vliegbasis Woensdrecht is het proefdraaien van vliegtuigen. In hoofdzaak vindt het proefdraaien plaats op het bedrijfsterrein van Fokker zelf. Bij bepaalde windrichtingen in combinatie met bepaalde vliegtuigtypen wordt voor het proefdraaien uitgeweken naar de vliegbasis.
De sanering heeft tot doel:
dat Fokker de mogelijkheid heeft om het proefdraaien van vliegtuigen geheel op eigen terrein uit te voeren
woningen in de omgeving zoveel mogelijk te ontzien en de geluidbelasting te beperken tot bij voorkeur 55 dB(A);
ervoor te zorgen dat de woningbouwlocatie De Hoef wordt ontzien
Van de circa 1600 woningen met een te hoge geluidbelasting resteren er na realisering van de proefdraaiplaats nog 177 woningen. Deze woningen worden op kosten van de provincie voorzien van gevelisolerende maatregelen. De geluidsbelasting ter plaatse van De Hoef blijft beperkt tot ten hoogste 50 dB(A).
De kosten voor de realisering van de afgeschermde proefdraaiplaats zijn geraamd op 5.445.000 euro. In principe komen de kosten voor rekening van het bedrijf. Eenderde deel van dit bedrag kan worden bijgedragen door de provincie.

Deel: ' Aanpak industrielawaai in Brabant afgerond '
Lees ook