Provincie Groningen


Groningen, 27 juli 1999 Persbericht nr. 165

Uitnodiging persbijeenkomst 16 juli 1999

In de provincie Groningen hebben de burgemeesters, de voorzitters van de waterschappen en de Commissaris van de Koningin afgesproken de gezamenlijke aanpak van openbare orde en veiligheid rond de jaarwisseling te continueren.
De ingestelde stuurgroep, onder voorzitterschap van de Commissaris van de Koningin, de heer J.G.M. Alders, is verzocht door te gaan met zijn activiteiten. De stuurgroep heeft een inventarisatie gemaakt van de mogelijke problemen die zich in verschillende sectoren kunnen voordoen. De inventarisatie vormde de basis voor een analyse op grond waarvan voorbereidingen kunnen worden getroffen voor de viering van de jaarwisseling. Uitgegaan is van het zogenaamde, landelijk gehanteerde "worst case scenario". Dit scenario beschrijft de gevolgen voor de maatschappij indien er sprake is van stroomuitval van maximaal 8 uur tijdens de milleniumviering. Overigens is de kans dat er een stroomstoring optreedt niet groter dan op ieder ander moment.

De voorzitter van de stuurgroep, de heer J.G.M. Alders nodigt u gaarne uit voor een persbijeenkomst op vrijdag 16 juli a.s.

Deze bijeenkomst wordt gehouden in het Provinciehuis, St. Jansstraat 4, kamer B101 en vangt aan om 10.00 uur.

Uit de inventarisatie en de analyse blijkt dat de verschillende sectoren goed voorbereid zijn op de viering van de milleniumwisseling. Bijzondere risico's als gevolg van de millenniumproblematiek zijn niet gebleken. Zo worden er geen problemen verwacht met de gasvoorziening en blijft het drinkwater normaal beschikbaar. Ook is geconstateerd dat er geen bijzondere maatregelen getroffen hoeven te worden voor de waterbeheersing en de waterzuivering. De bedrijven hebben zich goed voorbereid op het millennium. Er zijn geen bovennormale risico's te verwachten. Ten aanzien van de openbare orde en veiligheid gelden de normale jaarlijkse risico's.

Met de burgemeesters en de voorzitters van de waterschappen zijn de uitkomsten van de inventarisatie besproken en is overeenstemming bereikt over de gezamenlijke aanpak van de millenniumviering. Deze aanpak regelt de bestuurlijke coördinatie en de inzet van hulpdiensten als zich incidenten voordoen of zich dreigen voor te doen.

Eén van de aspecten van die gezamenlijke aanpak is het instellen van een Regionaal Beleidsteam en een Regionaal Operationeel Team, zoals dat ook het geval was tijdens de wateroverlast in 1998.

Veel aandacht zal nog worden besteed aan het organiseren van de communicatie, de afstemming van de diverse draaiboeken van de verschillende (hulpverlenings)diensten en het beleid rondom festiviteiten

Tenslotte zal er op 8 en 9 september een verbindingsoefening plaatsvinden.

Met dit pakket van maatregelen verwacht de stuurgroep adequaat te kunnen reageren en handelen mocht zich tijdens de millenniumviering toch een of meerdere calamiteiten voordoen.Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Marga Bertens, afdeling Bestuurscontacten, tel. 050-3164765.

Deel: ' Aanpak openbare orde en veiligheid jaarwisseling Groningen '
Lees ook