Provincie Friesland

Persberichten

Aanpak verkeersonveiligheid weg Sneek-Sneekerhoek

Gedeputeerde Staten leggen aan Provinciale Staten een pakket verkeersveiligheidsmaatregelen voor, voor de provinciale weg N354 (Sneek Sneekerhoek (A32)). Totale kosten van het pakket maatregelen zijn 2.500.000,-. Volgens planning zal na 2015 de weg definitief vormgegeven worden als stroomweg B. Vanwege de
verkeersveiligheidsproblemen op deze provinciale weg, willen Gedeputeerde Staten echter niet tot 2015 wachten met het treffen van maatregelen. Op 6 oktober zal het voorstel in Provinciale Staten aan de orde komen.

Maatregelen
De voorgestelde maatregelen bestaan uit:

- de verbreding van de strook tussen berm en kantlijn Er vinden veel eenzijdige ongevallen plaats: autos raken rechts in de berm en schieten vervolgens door naar de andere kant van de weg door het overcorrigeren. Om dit te voorkomen moet de strook tussen de berm en de kantlijn breder gemaakt worden. Daarnaast kan de kantlijn van thermoplastisch materiaal gemaakt worden: de lijn blijft daardoor langer zichtbaar en is beter te voelen.


- het geschikt maken van de parallelweg voor langzaam verkeer en bestemmingsverkeer
Om de verkeersveiligheid van (brom)fietsers te vergroten en verkeer dat eigenlijk niet op de parallelweg thuishoort te weren, wordt voorgesteld om deze parallelweg in te richten als 60 km gebied. Ter hoogte van de bebouwde kom van Dearsum als 30 km gebied. Daarnaast kan het doorsteken van de berm (tussen hoofd- en parallelweg) op verschillende plaatsen tegengegaan worden door heggen te planten.


- verbeteren van de veiligheid en leefbaarheid aanwonenden Voor het verbeteren van de veiligheid en leefbaarheid van de aanwonenden in Tsienzerbuorren en Dearsum wordt voorgesteld om onder andere groenvoorzieningen en verlichting aan te leggen en de bebording aan te passen.


- plaatsing Electronische Snelheidsbeheersers Om het zogeheten onaangepaste rijgedrag tegen te gaan, zoals te hard rijden en gevaarlijk inhalen, wordt voorgesteld om ter hoogte van Tsienzerbuorren twee Electronische Snelheidsbeheersers te plaatsen: lichtbakken waarop de tekst u rijdt te snel verschijnt wanneer de 80 km-grens overschreden wordt. Daarnaast zouden er een aantal masten geplaatst moeten worden waarin een camera geplaatst kan worden.


- aanpakken van kruispunten en bochten
Voorgesteld wordt om een aantal kruispunten beter te verlichten. Bij probleembochten zou een inhaalverbod ingevoerd moeten worden. Tenslotte wordt voorgesteld de bocht bij het NUON-station uit te buigen.

Voordat het voorstel aan Provinciale Staten voorgelegd zal worden, wordt het besproken in de Statencommissie Waterstaat & Milieubeheer op
22 september a.s.

Voor meer informatie over dit bericht kunt u kontakt opnemen met het Informatiecentrum van de provincie Fryslân

Nummer: 149
Datum: 20 juli 1999

Deel: ' Aanpak verkeersonveiligheid weg Sneek-Sneekerhoek '
Lees ook