Provincie Utrecht


Persbericht
16 februari 1999

Dit is een gezamenlijk persbericht van de Provincie Utrecht, het Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht, het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, het Waterschap Vallei & Eem en Rijkswaterstaat directie Utrecht.
GEZAMENLIJKE AANPAK VERONTREINIGING OPPERVLAKTEWATER EN WATERBODEMS

Op 26 februari 1999 ondertekenen het hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht, het hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, het waterschap Vallei & Eem, Rijkswaterstaat directie Utrecht en de provincie Utrecht een intentieverklaring over de aanpak van waterverontreiniging door zogenaamde "diffuse bronnen". Dit zijn kleine bronnen van verontreiniging die, doordat ze wijdverspreid en in grote aantallen voorkomen, weldegelijk van invloed zijn op de kwaliteit van het oppervlaktewater en de waterbodems. De ondertekening zal plaats vinden op een rondvaartboot in de Utrechtse grachten. Na de ondertekening wordt met de betrokken organisaties een tocht gehouden langs voorbeelden van stedelijke diffuse bronnen zoals straatmeubilair, hondenpoep en straatvuil. Een andere kijk op het probleem zal verzorgd worden door het cabaretduo Karsenbarg en Nieuwenhuis.

Verontreiniging door grote aantallen kleinere bronnen

In de afgelopen decennia hebben waterbeheerders en de industrie de waterverontreiniging door puntbronnen succesvol aangepakt. Industrieel en huishoudelijk afvalwater wordt voor een groot deel gezuiverd. Toch worden nog steeds de grenswaarden in oppervlaktewater en waterbodems op veel plaatsen overschreden. Voor een groot deel wordt deze verontreiniging veroorzaakt door bijvoorbeeld zinken dakgoten, bestrijdingsmiddelen, lekkage bij schepen en verontreinigd wegwater. Deze en andere diffuse bronnen van waterverontreiniging zijn terug te vinden in het provinciale Plan van Aanpak diffuse bronnen. Dit plan beschrijft 21 acties waar de ondertekenaars van de intentieverklaring zich verantwoordelijk voor stellen. Sommige acties lopen al, andere acties zullen de komende jaren worden uitgevoerd in samenwerking met diverse betrokkenen.

Gezamenlijke aanpak
Om diffuse bronnen aan te pakken moet ook worden gekeken naar maatregelen buiten het waterbeheer. Samenwerking en een integrale aanpak zijn hierbij erg belangrijk. Vandaar dat in Utrecht het Platform Diffuse Bronnen is opgericht. Daarin zijn provincie, waterbeheerders, gemeenten en belangenorganisaties vertegenwoordigd. De acties uit het plan van aanpak worden door de platformleden afzonderlijk of gezamenlijk uitgevoerd. De eindverantwoordelijkheid voor het Plan van Aanpak ligt bij de vijf ondertekenaars van de Intentieverklaring die samen de Stuurgroep vormen.

Omdat de gecoördineerde aanpak van de problematiek zich in een startfase bevindt, wordt het Plan van Aanpak beschouwd als een startdocument voor de korte termijn (1999-2001). De uitvoering zal jaarlijks in een actieprogramma worden uitgewerkt. In 2001 zal een nieuw meerjarenprogramma worden opgesteld aan de hand van de ervaringen van de komende 2 jaar.
(Voor informatie: Dick Neuteboom actueel@prvutr.nl 030 - 258 31 51)

Deel: ' Aanpak verontreiniging oppervlaktewater Utrecht '
Lees ook