Ministerie van VWS

Komende drie jaar 1,6 miljard voor aanpak wachtlijsten en werkdruk

Dinsdag 6 juli 1999, persbericht nummer 72

Er komt in 2000 650 miljoen gulden extra beschikbaar voor de ouderen- en thuiszorg. Daarvan is een kwart miljard direct beschikbaar om wachtlijsten en werkdruk aan te pakken: 125 miljoen voor wachtlijsten, 125 miljoen voor verlichten van de werkdruk. Naast de aanpak van wachtlijsten en werkdruk is er extra geld beschikbaar voor de bouw van verpleeghuizen en uitbreiding van het persoonsgebonden budget. Voor de jaren 2001 en 2002 komt er telkens nog eens een half miljard beschikbaar voor ouderen- en thuiszorg.

Dit heeft staatssecretaris Margo Vliegenthart van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) dinsdag met de ouderen- en thuiszorg afgesproken. Zij tekende samen met de landelijke koepels en brancheverenigingen in de ouderen- en thuiszorg, patienten- en clientenorganisaties, ouderenbonden en verzekeraars, het voorjaarsakkoord verpleging en verzorging. De wachtlijstgelden worden regionaal verdeeld; ter ondersteuning wordt op 1 september een wachtlijstbrigade opgericht.

In het voorjaarsakkoord is vastgelegd hoe het geld dat het kabinet voor de ouderen- en thuiszorg heeft uitgetrokken, in 2000, 2001 en 2002 wordt verdeeld en welke problemen de komende tijd met voorrang worden aangepakt. Daarnaast zijn afspraken gemaakt over de rol van patienten- en clientenorganisaties bij het meten en verbeteren van de kwaliteit. Voor de besteding van de middelen in 1999 zijn najaar 1998 al afspraken gemaakt.

In totaal heeft het kabinet in deze periode 2 miljard gulden extra uitgetrokken voor de sector verpleging en verzorging. Hiervan komt, als gevolg van de meerjarenafspraken, in vier jaar 1,3 miljard extra beschikbaar voor uitbreiding van capaciteit om wachtlijsten weg te werken; circa 670 miljoen kan worden besteed voor verlichting van de werkdruk van het personeel in de instellingen.

Aanpak wachtlijsten

Met partijen is een plan van aanpak overeengekomen voor een reductie van de wachtlijsten in de ouderen- en thuiszorg. Hiervoor is in deze kabinetsperiode 1,3 miljard gulden extra beschikbaar. Wachtlijstgegevens zijn momenteel onvoldoende betrouwbaar; reden dat aan een verbeterde, eenduidige regionale registratie wordt gewerkt. Op de wachtlijsten staan momenteel naar schatting 23.000 mensen voor thuiszorg (merendeel huishoudelijke verzorging), 20.000 mensen voor verzorgingshuizen en 8.000 voor verpleeghuizen.

De overeengekomen wachtlijstaanpak heeft vier pijlers:
- uitbreiding van het zorgvolume: extra geld en doelmatiger inzet van bestaand geld;

- regionale aanpak van wachtlijsten: wachtlijsten bijhouden in de regio, regionale plannen opstellen;

- ondersteunen regionale aanpak: regionaal stimuleringsprogramma, wachtlijstbrigade, gedragsregels voor omgaan met schaarste;
- verbeteren informatievoorziening: betere registratie gegevens.

Het extra geld voor de aanpak van de wachtlijsten wordt op vier manieren verdeeld: 1. uitbreiding door middel van bouw van verpleeghuizen; 2. uitbreiding persoonsgebonden budget en 3. vrij te verdelen, regionale middelen. Die laatste komen al naar gelang de behoeft in de betreffende regio in onderling overleg ten goede aan thuiszorg, verpleeghuizen of verzorgingshuizen, of combinaties hiervan. Het zorgkantoor vervult hierin een centrale rol. Deze regionale aanpak is tevens onderdeel van de modernisering van de AWBZ. De positie van clientenorganisaties bij deze regionale aanpak wordt versterkt.

Op 1 september wordt een wachtlijstbrigade voor de sector verpleging en ver zorging ingesteld. Hierin hebben deskundigen-op-afstand zitting. Zij kunnen zwaarwegend advies geven bij calamiteiten in de regio, regios ondersteunen en aanjagen en advies geven over verdere invulling en uitwerking van regionale plannen van aanpak.

Werkdruk

Voor bestrijding van de werkdruk in de ouderen- en thuiszorg is deze kabinetsperiode in totaal circa 670 miljoen gulden beschikbaar. Het merendeel is bestemd voor het verlichten van de werkdruk in de verpleeghuizen en verzorgingshuizen: zon 450 miljoen over vier jaar. De rest gaat naar uitbreiding van personeel in de thuiszorg.

Afgesproken is dat de inzet van de werkdrukmiddelen gericht plaatsvindt en dat de uitkomsten periodiek worden beoordeeld. Instellingen moeten afzonderlijk aangeven hoe zij het extra geld voor verlichting van de werkdruk gaan besteden. Deze plannen moeten worden besproken met de Ondernemingsraad. Het zorgkantoor, dat verantwoordelijke is voor de uitvoering van de AWBZ, toetst de plannen voordat de instelling extra geld krijgt, uiterlijk 1 januari 2000.

Concrete inzet middelen 1999

In 1999 is reeds een begin gemaakt met een regionale aanpak van de wachtlijsten. Van het totaal beschikbare extra geld is 81 miljoen vrijgemaakt en verdeeld over de regios. Die hebben daar, onder regie van de zorgkantoren, de afgelopen maanden plannen voor besteding ingediend.

Staatssecretaris Vliegenthart geeft deze week definitieve goedkeuring aan de regios voor hun plannen. Uit een inventarisatie van de ingediende plannen, blijkt dat het geld in de regios vooral besteed zal worden aan uitbreiding van de verpleeghuiszorg. Dat komt ten goede aan extra bedden in het verpleeghuis, verpleeghuiszorg in een andere instelling (bijvoorbeeld verzorgingshuis) of verpleeghuiszorg thuis. Deze uitbreiding van de verpleeghuiszorg maakt ruimte vrij om meer thuiszorg te leveren. Daarnaast wordt een aanzienlijk deel van het geld gebruikt voor verzorgingshuiscapaciteit.

Concreet wordt met de wachtlijstmiddelen van 1999 een uitbreiding gerealiseerd van naar schatting 1330 bedden en plaatsen aan verpleeghuiscapaciteit, bijna 1000 bedden en plaatsen aan capaciteit verzorgingshuizen en kunnen 3.000 mensen aan thuiszorg worden geholpen. Dit afgezien van de uitbreiding die met de 26 miljoen voor thuiszorg in 1999 is gerealiseerd.

De ondertekende organisaties, naast de staatssecretaris van VWS, zijn:

. Nederlandse Vereniging voor Verpleeghuiszorg (NVVz);

. Woonzorg Federatie (WZF);

. Landelijke Vereniging voor Thuiszorg (LVT);

. Branchebelang thuiszorg Nederland (BTN);

. Nederlandse Patienten-/ Consumentenfederatie (NPCF);

. Nederlandse Vereniging voor belangenbehartiging van Verpleeghuisbewoners (NVBV);

. Landelijke Organisatie Cliëntenraden Ouderenzorg (LOC);

. Coordinatieorgaan Samenwerkende Ouderenorganisatie (CSO);

. Zorgverzekeraars Nederland (ZN)

Overzicht extra geld ouderen- en thuiszorg 1999-2002 1999 2000 2001 2002 Totaal
Wachtlijsten 218,6 442,8 334,4 334,4 1.310,3
w.v. in de regio 81,0 124,3 187,8 264,5 657,6
Werkdruk 149,6 213,6 155,7 155,7 674,6
Overig -- 15,1 15,0 15,0 45,1
Totaal 368,2 651,5 505,1 505,1 2.030,0

Deel: ' Aanpak wachtlijsten en werkdruk thuiszorg '
Lees ook