Provincie Flevoland

PERSBERICHTEN

NUMMER: 2000-008
DATUM: 15 februari 2000

Aanpak regionale wateroverlast met kansenkaart waterberging

Het Interprovinciaal Overleg heeft de "kansenkaart waterberging" vastgesteld. Het doel van de kaart is om zichtbaar te maken welke ruimtelijke mogelijkheden er zijn om wateroverlast bij zware regenval (75 mm neerslag in 24 uur) te verminderen. Dit kan door water tijdelijk te bergen in lager gelegen delen van het gebied waar de neerslag valt. De kaart dient als een aanzet voor discussie. Er zijn nog geen bestuurlijke keuzes of afwegingen gemaakt. De aangegeven gebieden zijn wel geschikt, maar nog niet beschikbaar. Op de kansenkaart waterberging is het stedelijk gebied uitgezonderd. Het ligt niet voor de hand om water in stedelijk gebied te bergen. In Flevoland is er ruimte voor waterberging in de Noordoostpolder en Zuidelijk Flevoland. Volgens de kansenkaart waterberging is minder dan 25% van deze gebieden nodig om water effectief te bergen. Maar in deze gebieden liggen bijvoorbeeld ook landbouwpercelen met hoogrenderende bolgewassen. Daarom moet onderzocht worden of waterberging ook in Flevoland nodig is en hoe dit moet gebeuren. Voor deze regionale uitwerking is een onderzoek gestart door de provincie en het waterschap. Hierbij is gekeken of de gemalen, vaarten, tochten en sloten voldoen aan hun taak. De resultaten van het onderzoek zijn binnenkort beschikbaar. Voor sommige delen van de polder kunnen problemen ontstaan; de situatie in Tollebeek in 1998 is daar een voorbeeld van. Samen met gemeenten en het waterschap dient Flevoland bestand te worden gemaakt tegen wateroverlast.

Deel: ' Aanpak wateroverlast Flevoland met kansenkaart waterberging '
Lees ook