Gemeente Velsen

Velsen, 18 maart 2003

AANPAK WIJKERSTRAATWEG VELSEN NOORD VAN START

De herinrichting van de Wijkerstraatweg is één van de sleutelprojecten uit het Wijkontwikkelingsplan Velsen-Noord . Omdat een deel van de riolering dringend aan vervanging toe is, besluit het college de herinrichting van de Wijkerstraatweg te combineren met deze werkzaamheden en te starten.

Het opwaarderen van het winkelcentrum van de Wijkerstraatweg is één van de doelstellingen van het Wijkontwikkelingsplan. Vooral het plein voor de winkels en het deel van het Stratingplantsoen waar de muziekkoepel staat, moeten meer het karakter van een verblijfsgebied krijgen. Dit wordt bereikt door het gebied rondom het winkelcentrum
-trottoir, parkeervakken, rijweg en parallelweg- in één type bestrating uit te voeren. Gekozen is voor een gebakken straatklinker in een oranje/rode kleur in com-binatie met 30 cm brede antraciet-kleurige trottoirbanden. In het ontwerp komt de doorgaande weg door het Stratingplantsoen te vervallen. Hiervoor in de plaats komt een plein tussen de muziekkoepel en de Wijkerstraatweg. Dit plein wordt met een siertegel betegeld. In ieder geval wordt geprobeerd om begin april te starten met deze werkzaamheden.

Fasering werkzaamheden De Wijkerstraatweg wordt niet in één keer volledig afgesloten, omdat de werkzaamheden gefaseerd worden uitgevoerd. Vanuit het zuiden wordt opgewerkt naar het noorden. Dit om de overlast voor de bewoners zoveel mogelijk te beperken. Ook ter hoogte van het winkelcentrum wordt de bereikbaar-heid van de winkels zoveel mogelijk gehandhaafd door loopschotten. Als de werkzaamheden volgens schema verlopen, is de herinrichting van de Wijkerstraatweg in november/december van dit jaar een feit.

De aanpak van de Wijkerstraatweg betekent concreet dat het eerste onderdeel uit het Wijkontwikke-lingsplan uitgevoerd wordt. Tijdens de inloopdag op zaterdag 8 februari jl. bleek dat veel bewoners niet alleen met enthousiasme uitkijken naar het uiteindelijke resultaat, maar ook ervan overtuigd zijn dat deze herinrichting de leefbaarheid in hun wijk verhoogt.
Overigens zijn de resultaten van de meningspeiling -die tijdens deze inloopdag plaatsvond- werd ge-publiceerd in een extra pagina `Frisse Wind in Velsen Noord ` in de Jutter van 20 februari jl.

De inloopdag en de participatieavond hebben veel positieve reacties opgeleverd. Maar ook enkele reacties, die misschien tot een aanpassing van het Wijkontwikkelingsplan kunnen leiden. Op 17 februari jl. stelden Provinciale Staten van Noord-Holland namelijk het streekplan `Noord-Holland Zuid' vast. En bleek dat de mogelijkheid tot woningbouw op het NAM-terrein is geschrapt en het hele terrein is aangewezen als bedrijfsterrein. Het college blijft op dit moment nog steeds bij de uitgangspunten van het Wijkontwikkelingsplan. Op dit moment beraadt het gemeentebestuur zich samen met haar partners over de consequenties van dit besluit en over hoe nu verder te gaan. Zodra dit duidelijk is, kan de nota van wijzigingen behorend bij het Wijkontwikkelingsplan afgerond worden.

Zoekwoorden:

Deel: ' Aanpak wijkerstraatweg Velsen noord van start '
Lees ook