Provincie Flevoland

PERSBERICHTEN

NUMMER: 99-098
DATUM: 13 juli 1999

Aanpassing termijnen "Arbeidsplaatsen Premie Regeling" in Flevoland

Het College van Gedeputeerde Staten van Flevoland verlengt de uiterste realisatiedatum voor de Arbeidsplaatsen Premie Regeling (APR) Flevoland met
8 maanden, tot 1 juni 2001. Dit geldt voor aanvragen die ná 31 december 1998 zijn ingediend. Voor aanvragen die zijn ingediend vóór 1 januari 1999, maar waarover op die datum nog niet was besloten, geldt de nieuwe realisatiedatum van 1 juni 2001 indien dit voor de aanvrager leidt tot een gunstiger resultaat. De aanvraag voor definitieve vaststelling van de bijdrage moet vóór 1 juli 2001 zijn ingediend bij de gemeente, waar het project wordt gerealiseerd. Daarbij moet via arbeidscontracten met een looptijd van minimaal een jaar aangetoond worden dat het verwachte aantal arbeidsplaatsen is gerealiseerd. Door deze maatregel wordt het mogelijk gemaakt dat een aantal grotere projecten met een langere realiseringsduur alsnog in aanmerking komen voor een bijdrage. De uiterste indieningstermijn voor aanvragen die betrekking hebben op het in dienst nemen van werklozen met een jaar wordt verlengd tot 1 oktober 2000. De verordening van het Europees Sociaal Fonds, waaruit deze aanvragen worden gefinancierd, biedt daarvoor de ruimte. De uiterste indieningsdatum voor aanvragen voor arbeidsplaatsen die worden bezet door werkenden blijft gehandhaafd op 30 september 1999. De APR Flevoland is bedoeld voor bedrijven die zich willen vestigen of uitbreiden in de provincie Flevoland. Het gaat om arbeidsplaatsen in de industrie, de stuwende dienstverlenende sector of om hoofdvestigingen. Bevolkingsvolgende arbeidsplaatsen komen niet in aanmerking voor een premie. Het aantal arbeidsplaatsen dat minimaal in een project gecreëerd moet worden verschilt per sector en per gemeente. De regeling is in de eerste plaats bedoeld voor het midden- en kleinbedrijf. Er komen maximaal 200 arbeidsplaatsen in aanmerking voor een premie. De premie bedraagt 10.000,-- per arbeidsplaats voor de eerste 50 arbeidsplaatsen en 5.000,-- voor de volgende. Voor Lelystad bedragen deze premies respectievelijk 15.000,-- en 7.500,--. Bij het in dienst nemen van een werkloze wordt onder voorwaarden in de gemeenten Almere, Lelystad, Zeewolde, Noordoostpolder en Urk een extra premie verstrekt van 50% bovenop de reguliere premie. Een werkloze is een persoon die als werkloos werkzoekend staat ingeschreven bij het arbeidsbureau, bij voorkeur woonachtig is in Flevoland en (in principe) een uitkering geniet. De volledige APR regeling is te verkrijgen bij de afdeling Economische Zaken van de gemeenten Almere, Dronten, Lelystad, Noordoostpolder, Urk en Zeewolde en de provincie Flevoland.

Deel: ' Aanpassing "Arbeidsplaatsen Premie Regeling" Flevoland '
Lees ook