Ministerie van Financien

Titel: AANPASSING KWIJTSCHELDINGSREGELING

Persberichtnr.

99/228

Den Haag

1 oktober 1999

Aanpassing KWIJtScheldingsregeling BIJ Invordering

Staatssecretaris Vermeend heeft een concept-wijziging van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 naar de Tweede Kamer gestuurd. De voorgestelde wijzigingen, die met ingang van 1 januari 2000 in werking zullen treden, komen overeen met het eerder uitgebrachte advies van de Werkgroep
Inkomensbeleid/Kwijtscheldingsbeleid (WIK). Dit advies van de WIK is op 1 september jongstleden aangeboden aan de voorzitter van de Tweede Kamer (24 515, nr. 53).

De voorgestelde wijziging hebben betrekking op de kwijtscheldingsregeling. Meer specifiek gaat het om wijzigingen in het vermogen en inkomend dat buiten aanmerking mag worden gelaten als bekeken wordt of een belastingschuldige recht heeft op kwijtschelding. Zo worden de vermogensvrijstellingen voor de inboedel en de auto beide worden verhoogd van f 3000 tot f 5000. Verder is de vrijstelling van f 5000 voor personen van 65 jaar en ouder vervangen door een vrijstelling voor rechten uit uitvaartpolissen voor alle belastingplichtigen.Tot slot wordt voorgesteld de uitstroompremies ingevolge de Algemene bijstandswet niet in aanmerking te nemen bij de berekening van het netto-besteedbare inkomen. Voor personen die op 31 december 1999 65 jaar of ouder zijn blijft de bestaande vermogensvrijstelling van f 5000 gehandhaafd.

Deel: ' Aanpassing kwijtscheldingsregeling bij invordering '
Lees ook