Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Ministerraad stemt in met technische aanpassing procedureregels benoeming burgemeester

Een persbericht bij het onderwerp Burgemeesters 28 september 2001
De ministerraad heeft op voorstel van minister De Vries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ingestemd met een wijziging van de Gemeentewet en de Provinciewet om de procedureregels voor benoeming van de burgemeester en de Commissaris van de Koningin te verduidelijken.
Minister De Vries komt hiermee zijn toezegging aan de Eerste Kamer na. Kern van een eerder door het parlement aanvaarde wetswijziging is dat gemeenteraden meer invloed krijgen op de benoeming van de burgemeester. Op de door de gemeenteraad vast te stellen aanbeveling moeten twee personen staan. In een bijzonder, door de raad te motiveren, geval kan worden volstaan met een enkelvoudige aanbeveling. Het moet dan bijvoorbeeld gaan om gemeentelijke herindeling of aan overmacht grenzende situaties waardoor maar één kandidaat overblijft (het ernstig ziek worden of overlijden van een kandidaat of de terugtrekking van een kandidaat). Het voorliggend wetsvoorstel brengt tot uitdrukking dat het uitsluitend de bevoegdheid van de minister is om te beoordelen of er sprake is van een bijzonder geval waarin mag worden volstaan met een enkelvoudige aanbeveling. Als de minister van oordeel is dat daarvan geen sprake is, wordt de enkelvoudige aanbeveling genegeerd.
De ministerraad heeft ermee ingestemd dat de wetsvoorstellen voor advies aan de Raad van State zullen worden gezonden. De tekst van de wetsvoorstellen en van de adviezen van de Raad van State worden pas openbaar bij indiening bij de Tweede Kamer.

Deel: ' Aanpassing procedureregels benoeming burgemeester '
Lees ook