Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer


---
Aanpassing regels locatie-aanduiding voor genetische veldproeven (26-9-2001)
---
De exacte locatie van veldproeven met genetisch
gemodificeerde planten zal in de toekomst in de vergunning vermeld moeten worden. Dat betekent dat vergunninghouders die veldproeven over meerdere jaren uitvoeren, de nieuwe veldproef-locatie bij de minister van VROM als een wijziging van de vergunning moeten melden. Deze procedure kan alleen worden gebruikt voor wijzigingen van een locatie binnen dezelfde gemeente en als deze wijziging niet leidt tot andere en grotere risico's voor mens en milieu. De minister neemt op zo'n aanvraag binnen 3 weken een besluit, legt het ter inzage en publiceert dat de Nederlandse Staatscourant en één of meer dag- of nieuwsbladen. Tegen het besluit op de melding kan bezwaar worden gemaakt en vervolgens beroep worden ingesteld. Deze aanpassing zal bij de eerst komende wijziging van het Besluit genetisch gemodificeerde organismen worden ingevoerd.Dat blijkt uit de brief die de minister Pronk (VROM) en Brinkhorst (LNV) aan de Tweede Kamer hebben gestuurd. Met de nieuwe bepalingen geven de bewindslieden invulling aan de uitspraak van de afdeling Rechtspraak van de Raad van State van 16 november 2000, waarbij zeven vergunning voor veldproeven werden geschorst. De Raad gaf aan dat een nauwkeurige beschrijving van de locatie van de proefvelden in de vergunning diende te staan.In de oude situatie werden de locatiegegevens opgegeven in de 'beschrijving van voorgenomen werkzaamheden' die een vergunninghouder jaarlijks voor akkoord aan het bevoegd gezag voorlegt. De beschrijvingen liggen ter inzage in de bibliotheek van het ministerie van VROM. (bron: http://www.vrom.nl/pagina.html?id=5449)


---

Deel: ' Aanpassing regels locatie-aanduiding genetische veldproeven '
Lees ook