Gemeente Alkmaar


27 september 2001

Enquêtes en evaluatie leiden tot aanpassing uitstallingenbeleid

Het College van B&W stelt voor het uitstallingenbeleid aan te passen. Waar in de binnenstad de breedte van de straat en de verkeerssituatie het toelaten, worden uitstallingen weer toegestaan voor alle winkelbranches. Wel moet elke uitstalling binnen bepaalde afmetingen blijven. Uit gehouden enquêtes onder Alkmaarders, winkeliers en winkelend publiek trekt B&W de conclusie dat velen zo'n aanpassing van het uitstallingenbeleid wensen. Het College van B&W geeft inwoners en winkeliers gelegenheid tot inspraak voordat de gemeenteraad een definitief voorstel krijgt voorgelegd.

Daar waar de gemeente een uitstalling kan toestaan, worden de maximale afmetingen gelijkgesteld aan de maatvoering die sinds juli voor alle branches geldt. Dit betekent dat een uitstalling tegen de gevel moet staan en niet verder dan 50 cm mag uitsteken. De maximale hoogte blijft 1,75 meter en de lengte langs de gevel bedraagt nooit meer dan de gevellengte minus anderhalve meter. Deze voorwaarden worden geregeld in de vergunning die nodig is voor een uitstalling. Deze vergunningen moeten jaarlijks worden aangevraagd bij de gemeente. Waar men voor de uitstalling gebruik wil maken van gemeentegrond, moet men daarvoor ook toestemming vragen en precariorechten betalen.

Het uitstallingenbeleid zoals dat op 1 januari 2001 van kracht werd, kwam tot stand in overleg met de overkoepelende winkeliersvereniging WBA, het GOA en de Kamer van Koophandel. Vanwege het grote aantal reacties na het invoeren van het uitstallingenbeleid is de afgelopen maanden vervroegd gestart met de evaluatie ervan. In de omnibusenquête 2001 werden Alkmaarse inwoners vragen gesteld over de uitstallingen in de binnenstad. In de maanden juni en juli vroeg de gemeente winkeliers en winkelend publiek naar hun mening. Een ruime meerderheid van zowel winkeliers als winkelend publiek blijkt voorstander van beperkingen voor uitstallingen. Winkeliers willen niet dat voor sommige branches, zoals bloemen, groenten en fruit, een andere lijn wordt gevolgd. Wel is er begrip als in smallere straten minder kan dan in brede straten.

Deel: ' Aanpassing uitstallingenbeleid gemeente Alkmaar '
Lees ook