Vlaamse regering

PERSMEDEDELING VAN DE VLAAMSE REGERING

VERGADERING VAN 26 JANUARI 1999

Aanpassing Vlarem 2 definitief goedgekeurd

Op voorstel van Vlaams minister van Leefmilieu Theo KELCHTERMANS hechtte de Vlaamse regering haar definitieve goedkeuring aan de aanpassing van titel II van het VLAREM, het besluit met algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne.

De wijzigingen hebben vooral betrekking op een actualisering van de milieuvoorwaarden op basis van de voorstellen gedaan door de Commissie Evaluatie van de Milieu-uitvoeringsreglementering (CEM) en door de VLAREM- subcommissies werkzaam in de schoot van de afdeling Milieuvergunningen van AMINAL. Verder wordt de reglementering ook aangevuld met milieuvoorwaarden voor inrichtingen die ingevolge de voorgenomen wijziging van titel I van het VLAREM nieuw als hinderlijke inrichting worden ingedeeld.

Zo worden de bepalingen m.b.t. gevaarlijke producten grondig gewijzigd. Nieuw daarbij is dat nu rekening wordt gehouden met het probleem dat vele stoffen of producten meerdere eigenschappen hebben. Voor elke gevaarlijke stof met meerdere eigenschappen (bijv. ontvlambaar en schadelijk) gelden de milieuvoorwaarden in functie van de hoofdeigenschap van de gevaarlijke stof.

Inzake de beperking van luchtverontreiniging worden een aantal nieuwe sectorale milieuvoorwaarden toegevoegd en bestaande bijgewerkt in relatie tot de Beste Beschikbare Technieken (BBT's). Dit geldt vooral voor petroleumraffinaderijen, met hout gestookte verbrandingsinstallaties, inrichtingen voor de fabricage van keramische produkten en machines met inwendige verbranding.

Voor een aantal bedrijfssectoren worden daarbij ook dioxine-normen ingevoerd, zoals bijv. voor houtverbrandingsinstallaties, voor de ferro-industrie, voor de non-ferro-industrie en voor crematoria.

Ook de geluidsvoorwaarden zijn grondig aangepast. Een aantal bepalingen worden duidelijker gesteld in de leemte m.b.t. de beoordeling van fluctuerend, incidenteel, impulsachtig en intermitterend geluid wordt nu ingevuld. De nieuwe bepalingen moeten resulteren in een meer uniforme wijze van meten, rapporteren en evalueren.

Ten slotte zijn een reeks nieuwe sectorale milieuvoorwaarden toegevoegd, met name voor grondwaterwinningen, het kunstmatig aanvullen van grondwater en mestverwerkingsinstallaties.

info : Jean Vrijsen, woordvoerder van
minister Kelchtermans - tel. (02) 553 70 11 e-mail: persdienst.kelchtermans@vlaanderen.be

Deel: ' Aanpassing Vlarem 2 (Vlaanderen) definitief goedgekeurd '
Lees ook