Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Aanpassing voorschriften inzake Besluit emolumenten burgerlijk rijkspersoneel

Aanpassing voorschriften inzake Besluit emolumenten burgerlijk rijkspersoneel v.w.b.

A. het maximum verrekeningsbedrag voor inwoning

B. de maximumverrekeningsbedragen voor verwarming, elektriciteit, e.d.

Directie Personeelsmanagement Rijksdienst

Doelstelling :informatie

Juridische grondslag :geen

Relatie met andere circulaires :AD98/U549, d.d. 9 juni 1998 AD1998/U58338, d.d. 15 december 1998

I. Inleiding/managementinformatie

In deze circulaire worden de verrekeningsbedragen betreffende inwoning, verwarming, energie en water bekendgemaakt, zoals deze per 1 juli 1999 gaan gelden. Voor de ambtenaar voor wie reeds inhoudingen op grond van het Besluit betaling emolumenten burgerlijk rijkspersoneel via het IPA-salarissysteem plaatsvinden, zullen de onderhavige wijzigingen voor zover van toepassing automatisch worden aangepast.
II. Aanpassing verrekeningsbedragen inwoning per 1 juli 1999 In verband met de aanpassing van huren per 1 juli 1999 wordt het maximale verrekeningsbedrag voor het van rijkswege verstrekte genot van inwoning, bedoeld in artikel 2, eerste lid, van het Besluit betaling emolumenten burgerlijk rijkspersoneel met 2,9% verhoogd. Hierdoor wordt het betreffende verrekeningsbedrag voor inwoning per 1 juli 1999 vastgesteld op f. 390,00 (was f. 379,00). De bedragen van de huurwaarde van dienstwoningen, die mede van belang zijn ter uitvoering van artikel 3, tweede lid, van het Besluit betaling emolumenten burgerlijk rijkspersoneel, dienen naar van de zijde van de Belastingdienst is vernomen per 1 juli 1999 eveneens met 2,9% te worden verhoogd.
Woningen welke op of na 1 juli 1998 gereed zijn gekomen vallen buiten deze verhoging.
In afwijking van het vorenstaande dient een extra huurverhoging in aanmerking te worden genomen in gevallen waarin de economische huurwaarde van een dienstwoning, behalve door de algemene verhoging van 2,9%, mede door andere factoren is beïnvloed, bijvoorbeeld als gevolg van een door of vanwege de inhoudingsplichtige aangebrachte verbetering aan de dienstwoning. III. Maximumverrekeningsbedragen verwarming, elektriciteit e.d. De maximumverrekeningsbedragen voor het van rijkswege verstrekte genot van verwarming, elektrische energie e.d. genoemd in artikel 3, eerste lid, onder b tot en met e, van het Besluit betaling emolumenten burgerlijk rijkspersoneel worden, overeenkomstig de gebruikelijke systematiek, aangepast aan de hand van de prijsontwikkeling in de periode van april 1998 tot april 1999. Dit leidt ertoe dat bedoelde bedragen per 1 juli 1999 als volgt wijzigen:
Verstrekking huidig bedrag nieuw bedrag Verwarming van de woning f. 104,00 f. 101,00

Energie voor kookdoeleinden f. 38,00 f. 39,00

Elektrische energie anders f. 32,00 f. 34,00 dan voor verwarming van de
woning en voor kook-
doeleinden

Leidingwater f. 28,00 f. 32,00 Met het in afschrift bijgevoegde besluit, zijn de hiervoor genoemde bedragen alsook bedragen die niet per 1 juli 1999 worden aangepast maar voorkomen in mijn besluit van 15 december 1998, AD1998/U58339 (Stcrt. 244), opgenomen.
Ik verzoek u met bovengenoemde wijzigingen rekening te houden. DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES, voor deze,
de directeur-generaal Management en Personeelsbeleid,

A.H.C. Annink

Relevante links:
Het subthema Rechtspositie

Deel: ' Aanpassing voorschriften emolumenten rijkspersoneel '
Lees ook