Provincie Zuid-Holland

Persbericht

12-03-2003
Aanpassing waterpeil voor bollenteelt en natuur in Duin- en Bollenstreek

Gedeputeerde Staten steunen het Hoogheemraadschap van Rijnland financieel bij de verbetering van de waterhuishouding in het bollengebied. Ook geeft de provincie haar steun aan de gemeente Amsterdam bij het herstel van de natuur in de duinen nabij De Zilk. "Hiermee komt de realisatie van de eerdere toezegging van de provincie aan de streek en het Hoogheemraadschap om de waterhuishouding te verbeteren een grote stap dichterbij", zegt gedeputeerde Van der Sar.

Op 4 maart besloten Gedeputeerde Staten een bedrag van EUR1,94 miljoen vrij te maken om de waterhuishouding in een gebied van 600 hectare bollenland rondom De Zilk te verbeteren. Het gaat daarbij om een bijdrage in de inrichting van een tiental peilvakken (gebieden met hetzelfde oppervlakte-waterpeil) door het Hoogheemraadschap. In deze gebieden komt het waterpeil in de sloten dan 10 tot 20 cm lager te staan. De provincie wil hieraan meebetalen om wateroverlast in het bollengebied in de toekomst te voorkomen. Gekoppeld hieraan hebben Gedeputeerde Staten besloten in de Amsterdamse Waterleidingduinen het herstel van de natuur verder te bevorderen door het waterpeil in de duinen te verhogen. Samen met de gemeente Amsterdam en het Hoogheemraadschap van Rijnland is afgesproken de plannen voor de duinen verder uit te werken. Ook hebben de partijen afgesproken de plannen voor een bufferzone in de duinvoet verder uit te werken. De bufferzone dient om het afstromende schone duinwater naar de bollenlanden op te vangen en om wateroverlast achter de duinen te vermijden. Hiervoor zullen echter nog de nodige wettelijke procedures moeten worden doorlopen om een zorgvuldige aanpak te garanderen.

Het besluit van Gedeputeerde Staten wordt zo spoedig mogelijk ter goedkeuring aan Provinciale Staten voorgelegd. Als die goedkeuring er is en het Hoogheemraadschap op 12 maart een definitief peilbesluit neemt, dan is het mogelijk om nog dit jaar een start met de inrichting van de peilvakken te maken. De maatregelen voor de duinen en de bufferzone worden niet eerder verwacht dan 2004/2005.

Zoekwoorden:

Deel: ' Aanpassing waterpeil voor bollenteelt en natuur in Duin- en Bollenst.. '
Lees ook