Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

https://www.minlnv.nl

MINLNV: Aanscherping vervoer eendagskuikens

No. TRCJZ/2003/2740
Directie Juridische Zaken

DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUURBEHEER EN VISSERIJ;

Gelet op beschikking 2003/191/EG van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 19 maart 2003 tot vaststelling van beschermende maatregelen in verband met een sterk vermoeden van besmetting met aviaire influenza in Nederland (PbEG L 74);

Gelet op Richtlijn 92/40/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 19 mei 1992 tot vaststelling van communautaire maatregelen voor de bestrijding van aviaire influenza (PbEG L 167);

Gelet op artikel 10, eerste lid, van Richtlijn nr. 90/425/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 28 juni 1990 inzake veterinaire en zoötechnische controles in het intracommunautair handelsverkeer in bepaalde levende dieren en producten in het vooruitzicht van de totstandbrenging van de interne markt (PbEG L 224);

Gelet op de artikelen 17, 30, eerste en derde lid, en 31 van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren;

BESLUIT:
Artikel I
De Tijdelijke Regeling vervoers- en exportverbod pluimvee 2003 I wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 2b wordt .De verboden, bedoeld in de artikelen 2a en 3, is. vervangen door: De verboden, bedoeld in de artikelen 2a en 3, eerste lid, zijn.

B

Artikel 3 wordt als volgt gewijzigd:
1. Voor de tekst wordt de aanduiding .1.. geplaatst. 2. Na het eerste lid wordt het volgende lid toegevoegd: 2. Het is verboden consumptie-eieren te vervoeren vanaf een bedrijf waar AI-gevoelige dieren worden gehouden.

C

In de artikelen 4, eerste lid, 5a, eerste lid, en 5b, eerste lid, wordt .Het verbod, bedoeld in artikel 3,. telkens vervangen door: Het verbod, bedoeld in artikel 3, eerste lid,.

D

Artikel 5 wordt als volgt gewijzigd:
1. .Het verbod, bedoeld in artikel 3,. wordt vervangen door: Het verbod, bedoeld in artikel 3, eerste lid,.
2. Onder vervanging van de punt aan het slot van het eerste lid door een komma, wordt een zinsdeel toegevoegd, luidende: mits het afleveren plaatsvindt op de openbare weg, grenzend aan het bedrijf van bestemming.

E

Na artikel 5b wordt het volgende artikel ingevoegd: Artikel 5c

Het verbod, bedoeld in artikel 3, tweede lid, is niet van toepassing ten aanzien van consumptie-eieren die rechtstreeks worden vervoerd naar de plaats van bestemming, niet zijnde een bedrijf waar AI-gevoelige dieren worden gehouden.

Artikel II
Deze regeling wordt bekend gemaakt aan de media en treedt op 26 maart 2003 om 20.00 uur in werking.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUURBEHEER
EN VISSERIJ,

Toelichting voor de Staatscourant
Het is onder voorwaarden toegestaan om in Nederland, buiten de vervoersbeperkingsgebieden, bedoeld in de Regeling vervoersbeperkingsgebieden pluimvee 2003, ééndagskuikens te vervoeren. Deze wijzigingsregeling scherpt de voorwaarden aan waaronder het vervoer van ééndagskuikens plaats kan vinden. De aflevering van ééndagskuikens bij het bedrijf van bestemming dient plaats te vinden aan de openbare weg. Voorts is het vervoer van consumptie-eieren afkomstig van bedrijven waar AI-gevoelige dieren worden gehouden voortaan slechts onder voorwaarden toegestaan. Consumptie-eieren afkomstig van een bedrijf waar AI-gevoelige dieren worden gehouden moeten rechtstreeks naar de plaats van bestemming worden vervoerd. Bovengenoemde aanpassingen zijn doorgevoerd met het oog op de beperking van verspreiding van aviaire influenza door middel van vervoersbewegingen.

DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUURBEHEER
EN VISSERIJ

26 mrt 03 19:43

Deel: ' Aanscherping vervoer eendagskuikens '
Lees ook