College Bescherming Persoonsgegevens


28 maart 2003

Aanscherping waarschuwingslijst Raad voor de Nederlandse Detailhandel noodzakelijk

Het College bescherming persoonsgegevens (CBP) is van oordeel dat de waarschuwingslijst van de Raad voor de Nederlandse Detailhandel in huidige vorm niet is toegestaan. De Raad voor de Nederlandse Detailhandel (RND) wil de waarschuwingslijst inzetten in de strijd tegen fraude door winkelpersoneel. Grootste zorg van het CBP is dat de waarschuwingslijst ten onrechte voor individuele personen kan leiden tot een beroepsverbod in de sector.

Waarschuwingslijsten zijn toegestaan in de strijd tegen fraude en wangedrag, mits er voldoende waarborgen zijn. Zonder goede waarborgen is een waarschuwingslijst verboden. In het protocol van de waarschuwingslijst van de RND ontbreken de noodzakelijke waarborgen en is er onvoldoende bescherming van de rechten van de betrokkenen. Aanpassing van de lijst aan wettelijk gestelde normen is dus noodzakelijk.

Over het CBP
Het College bescherming persoonsgegevens (CBP) houdt - onder de Wet bescherming persoonsgegevens (WBP) - toezicht op de naleving van wetten die het gebruik van persoonsgegevens regelen. Bij het CBP moet het gebruik van persoonsgegevens worden gemeld, tenzij hiervoor een vrijstelling geldt.

Het CBP adviseert de regering en organisaties over de bescherming van persoonsgegevens en onderwerpen die daarmee samenhangen. Het CBP toetst gedragscodes en bemiddelt in geschillen tussen burgers en gebruikers van persoonsgegevens. Op eigen initiatief of op verzoek van een belanghebbende kan het CBP onderzoeken of de manier waarop persoonsgegevens in een bepaalde situatie zijn gebruikt, in overeenstemming is met de wet en daaraan zonodig gevolgen verbinden. Voor in gebreke blijven bij de melding kan een boete worden opgelegd. Bij overtreding van de wet of daarop gebaseerde regelingen kan het CBP overgaan tot bestuursdwang of een dwangsom opleggen.

Print dit document

Actuele informatie ontvangen over het CBP?

Deel: ' Aanscherping waarschuwingslijst Raad voor Nederlandse Detailhandel n.. '
Lees ook