Gemeente Nuth


24-03-2003

Aanslag gemeentelijke belastingen

Eind maart worden de aanslagen gemeentelijke belastingen 2003 verzonden. De aanslag heeft betrekking op alle gemeentelijke belastingen, uiteraard voor zover die voor de ontvanger van toepassing zijn. Op het formulier staan de data aangegeven, waarop gedeelten van de aanslag binnen moeten zijn. Wie de gemeente heeft gemachtigd hoeft niets te ondernemen. In dat geval zal het totaalbedrag van de aanslag in 12 maandelijkse termijnen worden afgeschreven.

Bezwaarschrift
Indien u het, ondanks de verkregen informatie, niet eens bent met de ontvangen aanslag dan kunt u binnen 6 weken na de dag volgend op de dagtekening van de aanslag, 31 maart 2003, dus vóór 12 mei, een bezwaarschrift indienen bij de heffingsambtenaar.

Dit bezwaarschrift kan per post of per fax worden ingediend. Het bezwaarschrift dient aan een aantal voorwaarden te voldoen. Op het bezwaarschrift dient u uw naam en adres te vermelden. Het bezwaarschrift moet voorzien zijn van een dagtekening en een handtekening. Bovendien moet u in het bezwaarschrift vermelden tegen welk besluit u bezwaar maakt. Tot slot dient u te motiveren waarom u het niet eens bent met de aanslag.

Uitstel van betaling
Het indienen van een bezwaarschrift houdt niet automatisch in dat aan u uitstel van betaling wordt verleend. Het bezwaar richt zich altijd tegen een gedeelte van de aanslag en hoogst zelden tegen de gehele aanslag. Reden, waarom in principe geen uitstel van betaling wordt verleend. Wanneer het bezwaarschrift geheel of gedeeltelijk wordt gehonoreerd volgt automatisch aanpassing met restitutie van het teveel betaalde. Indien u desondanks voor uitstel van betaling in aanmerking wenst te komen, dient u daarvoor een apart verzoek te richten aan de ambtenaar belast met de invordering gemeentelijke belastingen.

Automatische incasso
Ca. 63% van de belastingplichtigen maakt reeds gebruik van het systeem van automatische incasso. Met dit systeem kunt u de aanslag gemeentelijke belastingen in plaats van in 5 in 12 maandelijkse termijnen betalen. Dat is voor u zeker zo prettig en voorkomt daarmee te laat betalen met alle gevolgen van dien. De gemeente adviseert degenen die geen gebruikmaken van automatische incasso, hierop over te gaan. Voor hen is een machtigingskaart voor automatische incasso bij de aanslag gemeentelijke belastingen 2003 gevoegd.

Voor informatie over het automatisch betalen of de belastingaanslag, kunt u contact opnemen met de afdeling belastingen, tel. 565 92 04.

Zoekwoorden:

Deel: ' Aanslag gemeentelijke belastingen in Nuth '
Lees ook