Drugsdoden: een key-indicator

Het aantal drugsdoden in een land is één van de belangrijkste gegevens om de effecten van het drugsbeleid van landen met elkaar te vergelijken: een key-indicator. De coördinatie voor de verzameling van dit sleutelgegeven binnen de EU is door het Europees waarnemingscentrum EMCDDA (European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction) toegekend aan het Trimbos-instituut, dat voor Nederland het zogeheten Focal Point is. Voor de landen van de EU zijn er cijfers over het aantal drugsdoden en op basis daarvan zijn er al vergelijkingen gemaakt. Deze vergelijkingen zijn echter niet betrouwbaar, daar de wijze waarop het aantal drugsdoden wordt vastgesteld per land verschilt.

Een drugsdodencijfer komt niet zomaar tot stand. Het begint met de overlijdensakte waarop een arts vermeldt waaraan iemand overleden is. Of een drug daarbij wordt vermeld als een van de doodsoorzaken hangt niet alleen af van de informatie waarover de arts beschikt, maar ook van diens oordeel over de werking van drugs. In een 'repressief' land zal men de dood eerder aan drugs toeschrijven dan in een 'liberaal' land. Worden drugs op de overlijdensacte nergens genoteerd als een doodsoorzaak, dan zullen zij ook niet meer in de statistieken zichtbaar worden. Worden drugs wel vermeld, dan komen zij in verschillende landen weer op verschillende manieren in databestanden terecht. Het vergt daarom veel moeite om via de grootste gemene deler onderling vergelijkbare gegevens uit de databestanden te halen.

Het Trimbos-instituut is nu begonnen om een concept-protocol te schrijven om de verzameling van gegevens meer uniform te maken. Dit vormt de eerste stap op de - naar verwachting- lange weg die nog voor ons ligt.

Guus Cruts (030) 297 11 00

Colofon

Het Trimbos-instituut is een onafhankelijk landelijk kenniscentrum met als doel de geestelijke gezondheid van mensen te bevorderen.

Nieuwsflitsen voorzien managers en beleidsmakers in de GGZ en verslavingszorg kort en bondig van nieuwe kennis, producten en diensten. Mag vrijelijk gekopieerd worden.

Redactie

Erik Fromberg, verslavingszorg Henk Verburg, werkterrein GGZ Marcel Vergeer, actualiteit Adreswijzigingen s.v.p. sturen naar Secretariaat sectie Communicatie

Belangrijke (030) telefoonnummers

Bibliotheek : GGZ 030 297 11 17 Alcohol en overige drugs 030 297 11 77 Helpdesk Regionale GGZ 030 297 11 41 Helpdesk Landelijke Steunfunctie Preventie, verslaving en middelengebruik (LSP) 030 297 11 51 Landelijke Ondersteuning Preventie (LOP-GGZ) 030 297 11 45 Film- en videotheek 030 297 11 13 Bestellingen 030 297 11 00

Trimbos-instituut Netherlands Institute of Mental Health and Addiction

Da Costakade 45 Postbus 725 3500 AS Utrecht Telefoon (030) 297 11 00 Fax (030) 297 11 11

Het Copyright ©1998 van deze WWW-pagina's berust bij het Trimbos-instituut, Utrecht

Deel: ' Aantal drugsdoden indicator drugsbeleid Europese landen '
Lees ook