Onderzoek van Dun & Bradstreet wijst uit:

Aantal Europese bedrijfsfaillissementen vrijwel constant gebleven in derde kwartaal 1999

Rotterdam, 23 november 1999 - Volgens onderzoek van Dun & Bradstreet is het aantal Europese bedrijfsfaillissementen in het derde kwartaal van 1999 met 36.961 vrijwel niet veranderd, ten opzichte van hetzelfde kwartaal in 1998. In de eerste negen maanden van dit jaar is het aantal gedaald met 1,9 procent tot 119.669. Deze algemene cijfers maskeren echter grote verschillen tussen de dertien Europese landen uit het onderzoek.

Benelux
Volgens Dun & Bradstreet is het aantal faillissementen in Nederland sterk gedaald (-32,1 procent) in het derde kwartaal van 1999, ten opzichte van hetzelfde kwartaal van 1998. Hierbij speelt de invoering van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen een belangrijke rol. Tegenover de daling van het aantal faillissementen staan dan ook uitgesproken schuldsaneringen. In België vond in dezelfde periode een stijging plaats van 6,7 procent. In de periode januari-september daalde het aantal faillissementen in Nederland met 25,8 procent en nam het aantal in België toe met 4,5 procent. Naast de nieuwe wetgeving heeft in Nederland ook het gunstige economische klimaat geleid tot de sterke daling. Deze daling zal op de korte termijn doorzetten vanwege de toegenomen bestedingen door consumenten, sterke groei van de export en lage werkloosheid. In België is momenteel nog geen verband tussen de stijging van het aantal faillissementen en de dioxinecrisis, aangezien de stijging van de faillissementen niet plaatsvindt in branches die direct bij de crisis betrokken zijn. Dit is zeker het gevolg van de maatregelen welke door overheid, sectoren en banken zijn getroffen. Het aantal faillissementen voor de toekomst is afhankelijk van de maatregelen die door deze instanties zullen worden genomen.

Rest van Europa
In Groot-Brittannië is het aantal faillissementen in het derde kwartaal gestegen met 18 procent, tot 11.741, ten opzichte van dezelfde periode van 1998. Dit is het slechtste kwartaal sinds 1992. In de eerste negen maanden van 1999 is het aantal faillissementen 13 procent hoger dan vorig jaar. De snelle toename van het aantal in het derde kwartaal is het gevolg van veel faillissementen onder kleine bedrijven, een sector die ook nauwelijks geholpen zal worden door een verdere verhoging van de rentestand. Deze resultaten zijn ook van invloed op een sterke stijging van het aantal faillissementen in Ierland (17,3 procent). In de eerste negen maanden nam het aantal in Ierland echter af met 4,1 procent.

In Duitsland is de groei van het bruto nationaal product constant, wat ertoe heeft geleid dat het aantal faillissementen is toegenomen, hoewel niet zo sterk. In de eerste negen maanden van 1999 bedraagt de stijging van het aantal slechts 0,4 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. De cijfers voor het derde kwartaal zijn echter de slechtste van de afgelopen vier jaar. De economische veranderingen hebben een negatieve invloed op het bedrijfsleven en daarom zal het aantal faillissementen in het vierde kwartaal verder stijgen. Er zijn de laatste maanden echter aanwijzingen dat de economie zich herstelt en dat zal naar verwachting het komende jaar een positieve invloed hebben.

In Frankrijk (-11,9 procent), Portugal (-18,3 procent) en Italië (-18,4 procent) nam het aantal faillissementen aanzienlijk af in het derde kwartaal, vergeleken met hetzelfde kwartaal van 1998. In al deze landen waren deze cijfers de laagste van de afgelopen drie jaar. Voor de eerste negen maanden bedroegen de dalingen (ten opzichte van dezelfde periode van 1998) respectievelijk 8,9 procent, 7,5 procent en 12,6 procent. In Frankrijk waren de cijfers gunstig, en de vooruitzichten op de korte termijn zijn goed, ondanks problemen in de industriële sector. Italië ondervindt problemen met de concurrentie in 'Euroland'; de cijfers zijn goed ondanks een magere economische groei. Kleine en middelgrote bedrijven zijn slecht voorbereid op het Jaar 2000 wat invloed zal hebben op het aantal faillissementen. Toch begint in Italië het vertrouwen in de economie toe te nemen. In Portugal nemen de economische groei en de investeringen af, wat effect zal hebben op exporterende bedrijven.

In Oostenrijk daalde het aantal faillissementen met 5,3 procent en in Zwitserland met 7,1 procent. In Oostenrijk wordt vanwege een gestage groei van het bruto nationaal product een verdere daling van het aantal faillissementen verwacht. In Zwitserland wordt een positief resultaat verwacht op het aantal faillissementen door groei in de tweede helft van dit jaar.

De cijfers van Dun & Bradstreet voor Noord-Europa laten geen duidelijk patroon zien. In Zweden daalde het aantal faillissementen in het derde kwartaal met 21,9 procent, ten opzichte van het derde kwartaal van 1998. Het aantal is in de eerste negen maanden met meer dan eenvijfde afgenomen. In Noorwegen is het aantal in de eerste negen maanden van dit jaar gestegen met 12 procent. In Finland steeg het aantal faillissementen in het derde kwartaal (ten opzichte van het derde kwartaal van 1998) met 13,6 procent, maar in de eerste negen maanden van dit jaar daalde het aantal toch nog, zij het met een gering percentage (0,4).
In Zweden heeft het gunstige economische klimaat geleid tot de sterke daling. Deze trend zal zich ook het komende jaar voortzetten, en ook de voorspellingen voor de groei van het Zweedse bruto nationaal product zijn naar boven bijgesteld. In Noorwegen is het economische klimaat echter slechter geworden waardoor het aantal faillissementen is toegenomen. Op de korte termijn wordt echter een verbetering verwacht vanwege de verdubbeling van de olieprijzen en een vrijer monetair beleid. In Finland zijn de verwachtingen voor de korte termijn de meest optimistische van de Europese Unie. Toch zijn dreigt er inflatie en zijn er problemen in de productiesector die de daling van het aantal faillissementen afremmen.

Dun & Bradstreet
Dun & Bradstreet (D&B), onderdeel van de Dun & Bradstreet Corporation, is 's werelds grootste aanbieder van zakelijke krediet-, marketing- en handelsinformatie, alsmede verlener van incassodiensten. Zusterbedrijf binnen Dun & Bradstreet Corporation is Moody's Investors Service, het marktleidende 'debt rating' bureau en uitgever van financiële informatie voor investeerders. Dun & Bradstreet Corporation heeft haar hoofdkantoor in Murray Hill, New Jersey, en telt 13.000 medewerkers in 39 landen. Het bedrijf behaalde in 1998 een omzet van 1,93 miljard dollar. In de Benelux heeft Dun & Bradstreet vestigingen in Brussel, Rotterdam en Almelo.

Deel: ' Aantal Europese bedrijfsfaillissementen vrijwel constant '
Lees ook