expostbus51


MINISTERIE VROM

https://www.minvrom.nl

MIN VROM: Jaarverslagen huurcommissies

Jaarverslagen huurcommissies:
Aantal geschillen over jaarlijkse huurverhoging in 1998 gedaald

In 1998 bedroeg het aantal geschillen over de jaarlijkse huurverhoging ruim 32.000. Dat is 22% minder dan het jaar daarvoor. Het aantal afgegeven verklaringen over huurgegevens voor de Huursubsidiewet (de zogeheten brengplicht) is ongeveer gelijk gebleven en bedroeg 28.568. In totaal zijn er in 1998 106.282 verzoeken ingediend; een afname van 14% ten opzichte van 1997. Deze cijfers staan in de samenvatting van de jaarverslagen van de 61 huurcommissies over het jaar 1998. De samenvatting is onlangs door het Overleg Voorzitters Huurcommissies (OVH) aan staatssecretaris Remkes van VROM aangeboden.

Uniformiteit
Hoewel de afzonderlijke huurcommissies op zich autonoom zijn en binnen de wettelijke kaders een eigen beleid kunnen voeren, bestaat er
-vooral bij huurders en verhuurders- een grote vraag naar zoveel mogelijk eenduidigheid. Om aan deze behoefte inhoud te geven functioneert het OVH, bestaande uit de 13 voorzitters van de huurcommissies, als platform voor overleg. Samen met de secretariaten van de huurcommissies wordt de procedurele afhandeling van zaken zo veel mogelijk uniform gemaakt.

Voorlichting
In 1998 heeft actieve voorlichting opnieuw grote aandacht gekregen van de secretariaten van de huurcommissies. Voorlichting kan voorkomen dat partijen ten onrechte een zaak aan de huurcommissie voorleggen of ten onrechte juist geen gebruik maken van de diensten van de huurcommissie. Zo blijken er bijvoorbeeld weinig aanvragen te zijn voor een toetsing van de aanvangshuurprijs.
Voorbeelden van actieve voorlichting zijn deelname van medewerkers aan regionale radioprogramma.s en het verstrekken van informatie op beurzen en introductiedagen voor studenten. Ook zijn bijdragen geleverd aan symposia, forumdiscussies en voorlichtingssessies voor specifieke doelgroepen, zoals ouderen. Verder is informatie over de huurcommissies op de Internetpagina van het Ministerie van VROM verschenen (www.minvrom.nl/wonen/
huurcommissies).
Daarnaast zijn er ruim 100.000 verzoeken om informatie bij de huurcommissies binnengekomen. Deze worden afgehandeld in het persoonlijk spreekuur (circa 8.000), het telefonisch spreekuur (circa 45.000) en schriftelijk (circa 3.500). Het zogenoemde Voice Response Systeem heeft circa 45.000 telefoontjes opgevangen.

Kwaliteitsverbetering
Met het oog op een verbetering van de dienstverlening worden via een landelijk project de secretariaten van de huurcommissies gemoderniseerd. Ook heeft een groot aantal afzonderlijke kantoren aandacht besteed aan specifieke aspecten die bij hen verbeterd kunnen worden. Daarbij is onder andere gewerkt aan het verkrijgen van informatie over de wensen van huurder en verhuurders ten aanzien van de dienstverlening. Het opbouwen van netwerken met maatschappelijke organisaties stond hierbij regelmatig centraal.

Integrale Herziening Huurprijswetgeving- I
Binnen een half jaar zal de Integrale Herziening Huurprijswetgeving, eerste tranche (IHH-1) inwerking treden. Daarmee wordt het voor huurders mogelijk om het hele jaar door een procedure over het onderhoud van hun woning te starten. De huurcommissies kunnen in geval van de onderhoudsgebreken de huurprijs aanmerkelijk verlagen. Ook wordt het systeem van de zogeheten dubbelzijdige legesheffing ingevoerd. Dit houdt in dat bij een aanvraag beide betrokken partijen als voorschot een vergoeding van . 25,-moeten betalen. Later kan de in het gelijk gestelde partij dat bedrag terug krijgen. Om de nieuwe wet op een verantwoorde en een gestructureerde wijze te kunnen uitvoeren, hebben de voorzitters van de huurcommissies en de secretariaten het afgelopen jaar voorstellen uitgewerkt om als organisatie voorbereid te zijn op de veranderingen die IHH-1 met zich meebrengt.

Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
Persvoorlichting Volkshuisvesting

Caroline Keulemans
070 339 39 82

Loek Caubo
070 339 35 40

16 jul 99 10:37

Deel: ' Aantal geschillen over jaarlijkse huurverhoging gedaald '
Lees ook