gemeente maastricht

aantal klachten over sociale dienst daalt

6 april 2000

het aantal klachten over de sociale dienst daalt in de afgelopen vier jaar daalde het aantal klachten met 40%.

deze week verscheen het meerjarenbericht van het klachtenbureau van de dienst sociale en economische zaken over 1996 tot en met 1999. daaruit blijkt dat vanaf 1996 een dalende lijn in het aantal klachten te zien is (met uitzondering van een piek in 1997). een van de oorzaken van de daling is, volgens het klachtenbureau, de verbetering van de interne organisatie van de dienst.

meer informatie bij: els budé, tel. 3504305
het klachtenbureau is bedoeld als een service voor de klanten van de dienst: het geeft de mogelijkheid om de relatie tussen cliënt en sociale dienst te herstellen. tevens is het bureau een middel om signalen op te vangen over zaken die binnen de dienst verbeterd kunnen worden. een klacht kan betrekking hebben op zowel administratieve procedures als op het gedrag van medewerkers. de meeste klachten hadden betrekking op een onjuiste afhandeling van aanvragen voor een uitkering.

voor het klachtenbureau is een onafhankelijke opstelling een belangrijke voorwaarde om goed te functioneren. deze onafhankelijkheid komt in een aantal facetten tot uitdrukking:

meer informatie bij: els budé, tel. 3504305


* de voorzitter heeft geen enkele binding met de gemeente;
* het bureau adviseert rechtstreeks aan de dienstleiding en hoeft hierover aan niemand verantwoording af te leggen;
* de klagers hebben inzage in de stukken en kunnen door leden van het bureau in een zitting gehoord worden;

* de leden van het bureau zijn medewerkers van de dienst met de nodige kennis over en ervaring met procedures.
afsluitend concludeert het klachtenbureau dat het werken met contactpersonen en bestandsbeheer (per 1 april 1999) heeft geleid tot een aanzienlijke communicatieverbetering en een afname van het aantal klachten. problemen of onduidelijkheden kunnen daardoor tijdig ondervangen worden of beperkt blijven. dit voorjaar wordt gemeentebreed een nieuw klachteninformatiesysteem in gebruik genomen, waardoor over 2000 meer gedetailleerde informatie voorhanden is. de algemene verwachting is dat het positieve beeld van de laatste twee jaar zich in de komende jaren zal doorzetten.

Zoekwoorden:

Deel: ' Aantal klachten over Sociale Dienst Maastricht daalt '
Lees ook