Sociaal en Cultureel Planbureau


Keywords: Milieu; Publieke Opinie

Sociaal EN Cultureel Planbureau

Homepage
Uw reaktie

Persbericht | Samenvatting | Metainformatie | Bestellen

Persbericht Cahier 165, uitgekomen op donderdag 10 februari 2000

Duurzaam milieu, vergankelijke aandacht. Een onderzoek naar meningen, media en milieu

Het aantal Nederlanders dat belangstelling heeft voor het milieu is aan het dalen. Toch zeggen de meeste mensen dat zij in het dagelijks leven zoveel mogelijk doen wat goed is voor het milieu.

De Nederlandse bevolking heeft vooral vertrouwen in milieu-informatie die afkomstig is van wetenschappers en milieuorganisaties. De media en de overheid worden hierin minder vertrouwd.

Mensen die veel tijd doorbrengen voor de televisie zijn wat minder milieuvriendelijk dan mensen die selectiever kijken en/of veel tijd besteden aan het lezen van een dagblad.

Mensen die vooral naar commerciële zenders kijken zijn minder betrokken bij het milieu. Zij scheiden minder vaak afval, kopen minder vaak eco-producten en zijn minder vaak lid van een milieugroepering. Opmerkelijk is, dat dit ook geldt wanneer zij geïnteresseerd zijn in televisieprogramma's over het milieu.

Dit zijn enkele conclusies uit het rapport Duurzaam milieu, vergankelijke aandacht: een onderzoek naar meningen, media en milieu van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Het rapport doet verslag van de wijze waarop mensen hun opvattingen over het milieu vormen en de rol die de media daarbij spelen. In het rapport wordt onder meer aandacht besteed aan het vertrouwen dat Nederlanders hebben in informatiebronnen, de milieuopvattingen van televisiekijkers en krantenlezers en de gevolgen van tegenstrijdige berichtgeving over milieuproblemen. Dit gebeurt aan de hand van een literatuurstudie, surveygegevens uit de tweede helft van de jaren negentig en discussies die een aantal Nederlanders in 1999 met elkaar voerden over dit onderwerp.

Invloed van de media beperkt

Over het algemeen wordt aangenomen dat de media veel invloed hebben op de mening van mensen. Uit het onderzoek blijkt echter, dat er slechts een geringe mate van samenhang bestaat tussen mediagebruik enerzijds en opvattingen over het milieu anderzijds. Hoewel de media voor de meeste mensen een belangrijke informatiebron zijn voor milieuonderwerpen laat men zich niet zondermeer door mediaberichten leiden. Zo blijken uitgesproken twijfels over het nut van afvalscheiding - onder meer opgeroepen door negatieve berichten hierover - niet te leiden tot een weigering om dit nog langer te doen. De meeste mensen blijven hun huishoudelijk afval scheiden, omdat het nu eenmaal zo hoort.

Gewenning

Iedereen is weleens geschrokken van een bericht of een milieuramp, maar na de aanvankelijk alarmerende berichten en het uitblijven van zichtbare of voelbare consequenties treedt een zekere onverschilligheid op. Wie jarenlang dagelijks met risico's geconfronteerd wordt zonder er direct de gevolgen van te ondervinden, gaat die risico's onderschatten of ontkennen. Men lijkt steeds minder open te staan voor berichten over het milieu, terwijl nieuws hierover kritisch wordt bekeken. Het is immers vaker voorgekomen dat dit dergelijke berichten naderhand aangepast of zelfs tegengesproken worden. Hierdoor beschouwt menigeen het nieuws op zijn best als voorlopige waarheid. De geringe samenhang tussen verschillende vormen van mediagebruik enerzijds en de milieuopvattingen en milieuvriendelijke gedragingen anderzijds zijn voor een deel aan deze gewenning toe te schrijven.

Betrouwbaarheid

Een meerderheid van de Nederlanders zegt dat de media belangrijk zijn voor de meningsvorming over maatschappelijke en politieke kwesties. Tegelijkertijd vindt men de media niet de meest betrouwbare bron voor informatie over het milieu. De betrouwbaarheid van een bron wordt vooral beoordeeld aan de hand van de (economische) belangen die in het spel zijn. Het ontbreken van een dergelijk belang maakt informatiebronnen minder grijpbaar. Zo is het gemakkelijker om informatie te plaatsen van een woordvoerder van het bedrijfsleven, dan informatie afkomstig van een instantie waarbij niet geheel duidelijk is welke belangen een rol spelen.

Eigen ervaringen als toetssteen

De tegenstrijdige standpunten waarvan de media gewag maken en de onduidelijkheid over de aard en de omvang van sommige milieuproblemen dwingen mensen zelf te bepalen welke informatie zij voor waar aannemen en welke niet. Het schiften van het nieuws op dit punt geschiedt veelal aan de hand van eigen ervaringen of die van familie of bekenden, dan wel op grond van veronderstelde belangen.

Onverschillige televisiekijkers

Mensen die vooral op de televisie zijn aangewezen voor milieu-informatie zijn in het algemeen minder geïnteresseerd in milieuonderwerpen. Dit betekent dat Nederlanders die slechts in geringe mate geïnteresseerd zijn in milieuproblemen hun informatie over dit onderwerp vooral en veelal toevalligerwijs via de televisie krijgen: deze stond toch al aan. Dat maakt de televisie enerzijds tot een zeer geschikt medium om mensen met een geringe belangstelling voor milieu te bereiken. Anderzijds betekent het bereiken van deze groep niet dat zij hun mening of gedrag bijstellen. Mensen die veel tijd voor de televisie doorbrengen, vooral wanneer het de commerciële zenders betreft, zijn minder betrokken bij het milieu en scheiden ook iets minder vaak hun afval, zelfs als zij wel over het milieu lezen of naar programma's over dit onderwerp kijken .
Bovenkant pagina | SCP-site

Deel: ' 'Aantal Nederlanders met belangstelling voor milieu daalt' '
Lees ook