Ingezonden persbericht


P E R S B E R I C H T

Nieuwe onderzoeksmethode geeft betrouwbaarder beeld

Aantal niet rokers in Nederland blijkt hoger dan gedacht

Den Haag, 18 juli 2002 Het aantal niet -rokers in Nederland is inmiddels met bijna 3% gestegen tot 69,9%. In 2000 was het aantal niet rokers nog 67,1%. Dit blijkt uit onderzoek van het NIPO dat is uitgevoerd in opdracht van DEFACTO voor een rookvrije toekomst. De sterke stijging van bijna 3% wordt voor een deel toegeschreven aan een nieuwe onderzoeksmethode. Het NIPO, dat sinds 1978 op dezelfde wijze cijfers over rookgedrag verzamelt voor DEFACTO, hanteerde deze nieuwe methode dit jaar voor het eerst . Hierbij wordt gebruik gemaakt van vragenlijsten die door de respondent zelf worden ingevuld. Deze vragenlijsten worden via internet naar het NIPO verstuurd. Dit resulteert in een aanzienlijk hogere respons en in betrouwbaardere antwoorden.

Trudy Prins, directeur van DEFACTO: Er is sprake van een geleidelijke stijging van het niet-roken over de afgelopen jaren die door de verouderde methode niet is gedetecteerd. De stijging van bijna 3% is dus geen sprong in één jaar, maar het gevolg van een trend die al langer aan de gang is. Een ander opvallende bevinding is dat met de nieuwe methode het percentage ex-rokers twee keer zo hoog blijkt te zijn als gedacht. Bijna 30% van de volwassen Nederlanders is ex-roker. Het percentage niet-rokende jongeren (10-19 jaar) is ten opzichte van vorig jaar stabiel gebleven, namelijk 73%. Het aantal vrouwen dat niet rookt, 72,9%, is nog altijd groter dan het aantal mannen dat niet rookt, namelijk 66,7%. Sinds 2000 communiceert DEFACTO onderzoekscijfers over roken vanuit het aantal niet-rokers omdat niet-roken de norm is.

Nieuwe onderzoeksmethode

Het belangrijkste verschil met de oude onderzoeksmethode is dat de interviews niet meer face-to-face plaatsvinden maar via modem of internet. De vragenlijsten worden door de respondenten zelf ingevuld, zonder tussenkomst van een enquêteur, en teruggestuurd naar het NIPO. Bij de nieuwe methode wordt weging toegepast waardoor de resultaten representatief zijn voor wat betreft leeftijdsopbouw, geslachtsverdeling, opleidingsniveau, gezinssamenstelling en werkzaamheid. Bovendien wordt er in de nieuwe methode beduidend minder vaak gebruik gemaakt van zogenaamde vervangende interviews. Voor mensen die niet thuis zijn, worden dan vragen voorgelegd aan een huisgenoot die het meeste van de betreffende partij afweet. Deze methode van vervangende interviews is vrij gebruikelijk in markt-onderzoek, maar heeft wel het risico van minder betrouwbare antwoorden voor de niet-aanwezigen. Een tweede verschil waardoor de betrouwbaarheid toeneemt is het ontbreken van de interviewer. Doordat de ondervraagden in alle privacy kunnen antwoorden, is de neiging een volledig en eerlijk antwoord te geven aanzienlijk groter. Hierdoor wordt een preciezer en betrouwbaarder beeld verkregen van het rookgedrag in Nederland.

Over DEFACTO

DEFACTO voor een rookvrije toekomst is een dochterorganisatie van KWF, Nederlandse Kankerbestrijding, de Nederlandse Hartstichting en het Nederlands Astmafonds. DEFACTO is een kenniscentrum en voorlichtingsbureau op het gebied van de gezondheidsschade door roken. De organisatie wordt grotendeels gefinancierd door het ministerie van VWS en Zorgonderzoek Nederland ZonMW.

////

Deel: ' Aantal niet rokers in Nederland blijkt hoger dan gedacht '
Lees ook