expostbus51


MINISTERIE JUS

https://www.justitie.nl

MIN.JUST: Ontsnappingen uit gesloten inrichtingen neemt af

Ivo Hommes
070 370 6126

3840

21.09.99

Justitiebegroting 2000
AANTAL ONTSNAPPINGEN UIT GESLOTEN INRICHTINGEN NEEMT AF

Het aantal ontsnappingen vanuit gesloten inrichtingen, de zgn. harde ontvluchtingen, ligt lager dan het gehele vorig jaar. In het gevangeniswezen zijn er - tot en met augustus van dit jaar - zes incidenten geweest; in 1998 waren dat er 21. In de TBS-sector zijn dat er drie (tegen zes in het vorige jaar) en bij de jeugdinrichtingen 23 (tegen 48 in 1998). Daarnaast kennen we het verschijnsel van het niet-(tijdig)terugkeren van verlof, het zich onttrekken aan de begeleiding tijdens een verblijf buiten de inrichting en het weglopen uit open inrichtingen. Ook daar zien we een systematisch teruglopen van dit verschijnsel, met uitzondering van de jeugd, daar is sprake van een stijgende lijn.

Dat zei minister A.H. Korthals tijdens de presentatie van zijn begroting voor het volgend jaar.

Gevangeniswezen
Naast harde ontsnappingen zijn er gedetineerden die zich onttrekken aan de detentie vanuit de halfopen en de open inrichtingen en gedetineerden die niet terugkeren van verlof, strafonderbreking, tijdelijke schorsing en voorlopige hechtenis. Ze hebben veelal betrekking op veroordeelde gedetineerden die al een aanzienlijk deel van hun detentie achter de rug hebben en/of regimesgebonden verlof is toegekend. In de eerste acht maanden van dit jaar werden er 471 incidenten geregistreerd. In 1998 waren het er 900 in de twee jaren daarvoor zo.n 1000. De overgrote meerderheid van de personen die zich aan de detentie onttrekken, wordt vroeg of laat weer aangehouden.

TBS

Er is de laatste vijf jaar een toename te zien in het aantal TBS-gestelden dat - begeleid of onbegeleid - tijdelijk buiten de inrichting komt. In 1994 gebeurde dit 31.000 keer; in 1998 37.000 keer. Er is een dalende tendens in het aantal gevallen waarbij de TBS-gestelde zich tijdens het (on)begeleide verblijf buiten de inrichting onttrekt en niet terugkeert naar de inrichting. In 1994 gebeurde dit in drie op de 100 gevallen; in 1998 in 1,5 op de duizend gevallen (over 1999 zijn nog geen gegevens beschikbaar).

Het aantal delicten dat TBS gestelden plegen tijdens al dan niet geoorloofde afwezigheid lag in 1994 op tien; op een totaal aantal verloven van 31.000 en 20 gevallen van ontvluchting. In 1998 werden er zes delicten gepleegd op een totaal van 37.000 verloven en zes gevallen van ontvluchting.

Jeugdinrichtingen
Behalve over gesloten inrichtingen (opvang en behandeling) beschikt de sector over een groot aantal plaatsen in open inrichtingen. Uit die inrichtingen lopen meer jongeren weg. In 1993 werden we geconfronteerd met 488 gevallen van weglopen; in 1998 waren dat er 275. In de eerste zeven maanden van dit jaar zijn het er 255. Ook de jeugdsector kent het al dan niet begeleide verlof buiten de inrichting en het verlof. In de eerste zeven maanden van dit jaar waren er 153 incidenten. In 1998 lag dit aantal op 224.

Heenzendingen
Het aantal heenzendingen wegens plaatsgebrek is de laatste jaren sterk gedaald. Het streven is dat lage niveau minimaal te handhaven. Momenteel schommelt dit rond de 200 per jaar, terwijl in 1994 meer dan 5000 heenzendingen plaatsvonden.

---------------

21 sep 99 15:23

Deel: ' Aantal ontsnappingen uit gesloten inrichtingen neemt af '
Lees ook