Gemeente Enkhuizen

Keywords: b&w

AANTEKENINGEN VAN DE VERGADERING VAN DE RAADSCOMMISSIE HOS VAN ENKHUIZEN D.D. 18 september 2001

Aanwezig:

voorzitter
leden

N. Dol
D. van Pijkeren (RPF/SGP)
J. Verjaal (D'66)
J. Franx (EB)
J.G. Langbroek (EB)
J. Domburg (PvdA)
H. Weijens (CDA)

F. Dangermond (VVD)

W.M. Rieuwerts (VL/GL)

Verder aanwezig:

E. Fijma (BMO/juridische ondersteuning)

H. Meester (SB/stadsbeheer)

J. van Rouwendal (notuliste)

Afwezig :

N. Kegelaar, secretaris

J. Kiss (VL/GL) vervangen door de heer Rieuwerts

AGENDANR

ONDERWERP


1.


Opening

De voorzitter opent de vergadering.

De heer F. Dangermond legt de belofte af voor zijn installatie als lid van deze raadscommissie.


2.
Verslag van de vergadering van 21 augustus 2001
De heer Franx verzoekt om na te gaan of bij de herstelwerkzaamheden aan de bru ggen gebruik kan worden gemaakt van mensen met taakstraffen. De voorzitter zal tevens nagaan of dan nog wordt voldaan aan de milieuwetgeving. De heer Langbroek mist de toegezegde specificatie van het Ecolint. De voorzitte r antwoordt dat dit volgende maand tegelijk met de totale bespreking in de comm issie wordt behandeld
De heer Van Pijkeren vraagt of met de onkruidbestrijding met heet water kan wor den begonnen bij de voordeur van het stadhuis. De voorzitter zegt dit toe.

De heer Franx merkt op dat luchtverwarmers afgeschreven worden in 5 jaar maar dan nog waarde hebben. De voorzitter licht toe dat dit de economische levensduur is; deze is niet gelijk aan de technische levensduur.


3a.
Ingekomen stukken en mededelingen

brief milieufederatie met betrekking tot EKO-bollen

De heer Langbroek is blij dat afgezien wordt van deze onnodige aanschaf.

3b.

brief d.d. 31 mei 2001 van mevrouw Eeken met betrekking tot het onderhoud aan de openbare buitenruimten buiten de vestingwal

De commissie neemt hiervan kennis.

3c.

kap wilgen lang Wethouder Westdorppad

De heer Langbroek vraagt om herplant, eventueel elders in de gemeente. De heer Domburg vraagt of een onafhankelijk iemand kan nagaan of door beter onderhoud h et gevaar voor afvallende dikke takken wordt weggenomen. De heer Meester licht toe dat wilgen broos hout hebben en dat er ook kort nadat ze zijn gesnoeid bij wind takken uitbreken. Het risico is bij dit drukke fietspad te groot. Herplant bij deze middelste rij zal problemen geven. In de toekomst moeten er wellicht andere bomen komen. Het schootsveld hoort zo open mogelijk te worden gehouden.

De heer Dangermond stelt voor de bomen te vervangen door knotwilgen. De heer Ri euwerts vindt dat onderzocht moet worden of de drie rijen wilgen, waar vanuit e en bepaalde visie voor is gekozen, behouden kunnen worden. Zo niet dan kunnen z e vervangen worden door knotwilgen of andere bomen. Hij verwacht dat voor de an dere twee rijen in de toekomst ook kapvergunning wordt aangevraagd.

De voorzitter stelt voor nu de middelste rij te kappen. Wellicht kan in de toek omst de volgende rij worden vervangen door knotwilgen. Herplant elders in de ge meente is geen probleem. Een expertisebureau vindt hij geldverspilling. De heer Meester stelt voor nu ook de rij bomen op de oostkant te kappen en te vervange n door essen of knotwilgen en later de laatste rij te vervangen, zodat een aard ig beeld blijft bestaan.

Met een verhouding van 10 tegen 7 gaat de commissie akkoord met het oorspronkel ijke voorstel.

3d.

vervanging voetgangersbrug bastion Zeelandia

Na verder onderzoek naar de ontsluiting aan de Dreefzijde komt er volgende maand een voorstel. Het resultaat van het onderzoek naar de staat van onderhoud is nog niet bekend. De heer Weijens informeert of de brug in de route van het toekomstige Ecolint ligt. Volgens de voorzitter zou dat zo kunnen zijn. Er wordt gewerkt aan de onderhoudsschema's voor grijs en groen.


4a

Havenzaken
verslag adviesgroep havens d.d. 7 juni 2001

Het betreft hier conceptstukken; de beleidsstukken moeten nog geformuleerd worden. De heer Rieuwerts mist de grote veiligheid van het Krabbersgat, de kleine veiligheid (lijnen, buitenboord-barbeque, kinderen op rubberbootjes). De voorzitter zal de aandacht van de havendienst en de havenpolitie hierop vestigen.
Wal- en watergebruikers zouden samen aan de havenadviesgroep kunnen deelnemen. De voorzitter zegt toe contact met omwonenden te zoeken. Hij merkt op dat vergaderingen 's avonds beter worden bezocht dan 's middags.
De heer Rieuwerts vraagt hoe de handhaving van het beleid ter hand genomen zal worden. Hier zal de voorzitter op terugkomen. De heer Verjaal zou graag het plan zo snel mogelijk ontvangen, met een financiële onderbouwing. Deze komt bij de voorjaarsrapportage. Als de formatieplaatsen veranderen, komt dit bij de begroting terug.

De heer Dangermond informeert naar de Rommelhoek. Binnenkort zal een gesprek plaatsvinden. Tenzij er duidelijke argumenten komen, zal men naar de Gependam moeten.

De voorzitter zal met de havenmanager de mogelijkheid bespreken om deel te nemen bij oefenactiviteiten van bijv. de brandweer. De heer Franx vraagt naar recente cijfers voor het gebruik van de havens. Deze zijn niet beschikbaar. Het percentage jachten is hoger dan vorig jaar en over de chartervaart heeft de voorzitter ook een positief gevoel. Op verzoek van de heer Franx zullen de stukken voortaan per e-mail naar de commissieleden thuisgestuurd worden.
Als de dwarssteigers gerenoveerd worden, zal dit tegelijk met de kademuren gebeuren.
Er zal een collegebesluit worden genomen om verkeersmaatregelen te nemen voor de Gependam. Waarschijnlijk wordt het een voetpad. De gordingen zullen voor volgend seizoen zijn aangebracht. Op de Gependam is een stroomvoorziening aanwezig plus een mogelijkheid tot uitbreiding. Bij de verkoop van de Zwarte Loods is bedongen dat hier een sanitaire voorziening zal komen voor de havens.


5.

Wijziging havenverordening

De heer Verjaal denkt dat moet worden gesproken van Gependam en Krabbershaven. Hij vraagt naar duidelijke afspraken over de grenzen met de Buishaven en Rijksw aterstaat. Volgens de heer Fijma staan de grenzen van Gependam en Buishaven op tekening aangegeven. Het totaal heet Krabbershaven. Volgens de heer Verjaal hee t het stukje haven vermoedelijk Veerhaven. Dit wordt nagetrokken en het voorste l zal worden aangepast.

De heer Verjaal is tegen het gebruik van de term havenmanager; overal ter werel d wordt havenmeester gebruikt. De voorzitter licht toe dat de manager de leidin g heeft van de havenmeesters en niet uitvoert, maar beleidsmatig handelt. De he er Fijma zegt dat hiermee formeel aandacht aan zijn positie wordt geschonken. H et betreft alleen deze regeling. In het binnenvaartpolitiereglement wordt gespr oken van havenmeester.

De Zuidelijke Loswal valt onder beheer van de haven. Ondernemers hebben de aanl eg gefinancierd. Er zal beleidsmatig worden nagegaan of containeroverslag gewen st is en of het daar mogelijk is.

De commissie stemt in met het voorstel.


6.
Verordening (re)integratiebeleid arbeidsgehandicapten Er zijn goede ervaringen opgedaan met de reïntegratiebedrijven. Het bedrag van het Rijk is niet voldoende, de gemeente legt hier geld bij. Er zijn pakketten op maat met duidelijke afspraken voor als iemand ziek wordt. De voorzitter zegt toe deze afspraken bij de raadsstukken te voegen. Hij weet niet of de gehandic apten die bij de gemeente werken, op deze basis zijn aangenomen en zal ook dit bij de raadsstukken voegen. De uitvoer van deze inspanning ligt bij de heer Swa german en vereist voor dit viertal plaatsen geen volledige baan. Het Rijk geeft een bijdrage voor maximaal 4 plaatsen per jaar. Enkhuizen denkt aan uitbreidin g naar 6 plaatsen. De voorzitter zegt toe na te gaan of hiervoor een wachtlijst bestaat.

De commissie stemt in met het voorstel.


7.

Verordening subsidiebeleid WIW en vrijlating inkomsten ABW, IOAW EN IOAZ

Bij uitstroom naar een ID-baan wordt geen premie gegeven. In het geval dat iemand in een reguliere baan ruim boven het minimumloon gaat verdienen, wordt toch een premie gegeven. Dit zal zelden voorkomen want het betreft laagbetaalde banen waar weinig diploma's voor vereist zijn.
Volgens de heer Verjaal is de afkorting Awb voor Algemene wet bestuursrecht niet correct. De voorzitter zal dit natrekken. De heer Franx verzoekt om een staatje van alle gebruikte afkortingen.

De commissie stemt in met het voorstel.


8.

Krediet grondwatersanering Van Linschotenstraat

Voorafgaand aan deze commissievergadering heeft een informatiebijeenkomst voor de bewoners plaatsgevonden. De bewoners klagen over hoofdpijn en oogproblemen. De voorzitter heeft toegezegd de situatie ter plekke in ogenschouw te zullen nemen en na te gaan waar volgens de bewoners de stank vandaan komt. Ook zullen twee aanvullende onderzoeken worden verricht: er zal een luchtmonster worden genomen van de woningen of de kruipruimten en er wordt een watermonster genomen. De Provincie is terughoudend. De saneringswaarden zijn veranderd: verontreinigde grond die is afgedekt wordt niet gesaneerd. Voor de nazorg is 0,3 miljoen van de beschikbare 0,5 miljoen nodig, de rest kan eventueel worden gebruikt voor aanvullende maatregelen. De bewoners zullen de jaarlijkse rapportage toegestuurd krijgen.
De commissie is blij met de toezeggingen aan de bewoners, maar dringt aan om tijdig actie te ondernemen om de 10 jaar die de sanering nog duurt te kunnen bekostigen. De voorzitter zal nagaan of de reserveringen volgens de ISV automatisch voor dit project zijn bestemd. De gemeente is nu opdrachtgever en de Provincie controleert. Extra geld is een onderwerp voor de begroting.
De heer Franx vraagt naar de mogelijkheid van emotionele nazorg voor de bewoners. De voorzitter zal hiernaar kijken. Hij denkt dat vanavond een aanzet is gegeven in het terugwinnen van het vertrouwen van de bewoners.

De heer Franx houdt fractieberaad voor. De overige commissieleden stemmen in met het voorstel.


9.

Rondvraag

De heer Van Pijkeren overhandigt de voorzitter namens de commissie Sociale voorzieningen twee brieven: één van 7 mei waarop niet is gereageerd en één waarin wordt verzocht plaats te nemen in het cliëntenplatform; hierop is men niet netjes behandeld.

De heer Franx heeft opgemerkt dat weer een stuk rail op de dreef stuk is. De rail geeft ook problemen bij het maaien. Hij verzoekt naar een andere oplossing te kijken.

De heer Franx vraagt hoe vaak de sportvelden worden gemaaid. De voorzitter antwoordt dat dit twee maal per jaar wordt gedaan en door de gemeente is uitbesteed. De reden van het late maaien zal hij natrekken en bij de leesstukken leggen.

De heer Langbroek wijst erop dat ouderen met een rollator of stok problemen hebben met de steile bruggen (o.a. Oude Gracht). De voorzitter zal nagaan of er een oplossing mogelijk is.

De heer Verjaal vraagt om maatregelen voor de groenvoorziening in het stukje grensgebied tussen Bovenkarspel en Enkhuizen.

De heer Rieuwerts vraagt wanneer de herbestrating van het Donkere Laantje plaatsvindt. De voorzitter antwoordt dat dit zal gebeuren nadat de te kappen beuken van de begraafplaats zijn afgevoerd.


10.

Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering om 22.50 uur.

Deel: ' Aantekeningen vergadering raadscommissie HOS Enkhuizen '
Lees ook