Universiteit Leiden

Meer informatie: dienst Interne en Externe Communicatie, tel. 071-5273282

Gevolgen NAVO-aanvallen op Servië mogelijk in strijd met humanitair recht

Persbericht 46 (25 febr.99) Gezamenlijk persbericht van de Universiteit Leiden en het Nederlandse Rode Kruis

Bij de geplande NAVO-aanvallen op Servisch grondgebied is de kans groot dat daarbij dingen gebeuren die strijdig zijn met de principes van het humanitair recht. Dat zegt prof.dr. H. Fischer in zijn oratie op 26 februari aan de Universiteit Leiden. Hij acht het waarschijnlijk dat bij een eventuele NAVO-aanval de bescherming van de burgerbevolking niet gegarandeerd kan worden. Zo zal het bij aanvallen op luchtverdedigingssystemen moeilijk zijn om schade aan burgers en hun onderkomens volledig uit te sluiten.

Prof.dr. H. Fischer zal in zijn oratie ingaan op verschillende actuele vraagstukken die verband houden met het internationale humanitaire recht. Behalve uitspraken over de geplande NAVO-aanvallen op Servisch grondgebied, neemt hij ook een standpunt in bij de discussie over het eerste gebruik van kernwapens door de NAVO. Hij stelt dat de strategie van het eerste gebruik van kernwapens die de NAVO momenteel voorstaat, niet in overeenstemming is met het Advies van het Internationaal Gerechtshof over de rechtmatigheid van het gebruik van kernwapens. Voorts poneert Fischer de stelling dat nieuwe wapens zoals kogels van gebruikt uranium in strijd zijn met de regels van het humanitair recht.

De laatste jaren hebben humanitaire problemen een hoge prioriteit op de agenda van de internationale gemeenschap. Nationaal en internationaal wordt veel aandacht besteed aan de vervolging en berechting van oorlogsmisdadigers, en er wordt gepleit voor de oprichting van een permanent internationaal strafhof. Fischer gaat in op de invloed die ad hoc oorlogstribunalen en een internationaal strafhof kunnen hebben op ontwikkelingen in oorlogsstrategieën. Hij vindt dat de mogelijkheden van de internationale strafrechter om nieuwe wapens rechtmatig of onrechtmatig te verklaren, beperkt zijn.

Tot dusver is nauwelijks aandacht besteed aan de effecten die huidige en toekomstige ontwikkelingen in de oorlogvoering hebben op de mogelijkheid om het humanitaire recht toe te passen. Fischer bespreekt nieuwe ‘trends’ in de oorlogvoering. Hoe raken ze aan het systeem van het humanitaire recht en hoe kan worden gegarandeerd dat oorlogsslachtoffers in de toekomst beschermd kunnen worden tegen de effecten van oorlog?

Ten slotte pleit Fischer ook voor een sterkere rol van het Internationale Rode Kruis. Hij vindt dat deze organisatie een belangrijke rol kan vervullen bij het verder uitbouwen van rechtsregels ter bescherming van oorlogsslachtoffers. In november van dit jaar zal de 27ste Conferentie van het Internationale Rode Kruis plaatsvinden.

Fischer is bijzonder hoogleraar aan de Universiteit Leiden vanwege het Nederlandse Rode Kruis. Zijn leeropdracht is het internationaal humanitair recht, in het bijzonder voor zover toepasselijk in gewapend conflict. Hij is sinds 1990 lid van verschillende gouvernementele en non-gouvernementele delegaties bij internationale conferenties over humanitair recht. Hij is adviseur voor de Verenigde Naties, de Europese Unie en verschillende nationale ministeries en non-gouvernementele organisaties op het gebied van humanitair recht, humanitaire acties en veiligheidsvraagstukken. Fischer is wetenschappelijk directeur van het Institut für Friedenssicherungsrecht und Humanitäres Völkerrecht aan de Ruhr-Universität Bochum. Hij promoveerde op het gebruik van nucleaire wapens.

De titel van de oratie luidt: Warfare in transition. Are we still prepared to protect future warvictims? De tekst van de oratie is op aanvraag verkrijgbaar bij mw.drs. A. Delissen, telefoon 071 527 7766, of 071 527 75 32.

Meer informatie: drs. W.P. van Amerongen, dienst Interne en Externe Communicatie
Tel. 071-5278026 / Email W.P.van_Amerongen@bvdu.leidenuniv.nl / 26 februari 1999, 09:50 uur

Deel: ' Aanvallen op Servië mogelijk in strijd met humanitair recht '
Lees ook