Gemeente Doorn


Wet milieubeheer

Algemene wet bestuursrecht

Aanvraag en ontwerp-beschikking
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de volgende aanvraag om een milieuvergunning met bijbehorende ontwerp-beschikking ter inzage liggen:

* Molenweg 11 te Doorn. De aanvraag is ingediend door Mts. Doornenbal en betreft een vergunning voor een gemengde veehouderij.
De ontwerp-beschikking strekt tot verlening van de gevraagde vergunning onder voorschriften.

Aanvraag, ontwerp-beschikking en andere voor de beoordeling relevante stukken liggen gedurende vier weken ter inzage, vanaf 24 januari 2003 tot en met 20 februari 2003. Tevens kunnen de stukken gedurende die periode op verzoek tenminste gedurende drie aaneengesloten uren per week buiten de werkuren worden ingezien. Tot en met 21 februari 2003, kan een ieder schriftelijk zijn bedenkingen daartegen inbrengen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Doorn, p/a Milieudienst Zuidoost-Utrecht, Postbus 461, 3700 AL Zeist. Degene die bedenkingen inbrengt, kan verzoeken zijn persoonlijke gegevens niet bekend te maken. Dit verzoek moet schriftelijk, tegelijkertijd met de bedenkingen, bij de Milieudienst worden ingediend.
Gedurende de inzagetermijn kan een ieder verzoeken om een gedachtenwisseling over de ontwerp-beschikking. Wij verzoeken u daarvoor contact op te nemen met de Milieudienst Zuidoost-Utrecht, telefoon (030) 69 99 500, bij voorkeur voor 7 februari 2003. Tijdens deze gedachtenwisseling kunnen mondelinge bedenkingen worden ingebracht. De aanvrager wordt in de gelegenheid gesteld om hierbij aanwezig te zijn.

Inzage van stukken
De desbetreffende stukken kunnen gedurende de inzagetermijn op verzoek kosteloos worden ingezien bij:

* de Milieudienst Zuidoost-Utrecht, Laan van Vollenhove 3211 in Zeist
(iedere werkdag van 8.30 - 12.30 uur en 13.30 - 17.00 uur)
* de gemeente Doorn, Raadhuisplein 2 in Doorn (iedere werkdag van 08.30 tot 12.30 uur en op woensdag tevens van 13.30-16.30 uur).

Een kopie-exemplaar van de stukken wordt tegen vergoeding van de werkelijk gemaakte kosten verstrekt.

Kennisgevingen vanwege Besluiten milieubeheer (AMvB's) Burgemeester en wethouders maken bekend dat de volgende kennisgevingen van niet vergunningplichtige bedrijven zijn ontvangen:
* Woestduinlaan 74a te Doorn. De kennisgeving is ingediend door Tennisvereniging Ludenti en betreft het van toepassing worden van het Besluit horeca-, sport- en recreatie-inrichtingen milieubeheer op een reeds aanwezige inrichting.

* Amersfoortseweg 57 te Doorn. De kennisgeving is ingediend door Van den Berg b.v. en betreft het wijzigen van een inrichting waarop het Besluit detailhandel en ambachtsbedrijven milieubeheer van toepassing is.

Voor informatie: Milieudienst Zuidoost-Utrecht, telefoon (030) 69 99 500/528/529.

Milieudienst Zuidoost-Utrecht
De Milieudienst is het gemeentelijk aanspreekpunt voor milieuzaken. U kunt rechtstreeks contact opnemen met de Milieudienst over bijvoorbeeld: milieuvergunningen, -controles en -meldingen voor bedrijven, bodem- en grondwaterverontreiniging, milieuklachten, milieuvoorlichting, sanering geluidhinder en ondergrondse olietanks.

Laan van Vollenhove 3211
(in kantorencentrum Vollenhove, boven winkelcentrum, ingang A, 1^e verdieping)
Postbus 461
3700 AL Zeist
telefoon (030) 69 99 500
fax (030) 69 99 599
www.milieudienstzou.nl
info@milieudienstzou.nl

Geopend op werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur.

MILIEUKLACHTEN
Voor milieuklachten kunt u tijdens kantooruren terecht bij de Milieudienst. Buiten kantooruren kunt u terecht bij de politie Heuvelrug
(0318) 559 600 of de milieuklachtentelefoon van de Provincie Utrecht (0800) 022 55 10 (24 uur per dag bereikbaar).

Deel: ' Aanvraag en ontwerp-beschikking gemeente Doorn '
Lees ook