Provincie Overijssel

Provincie dient aanvraag in bij VWS voor co-financiering sport

Gedeputeerde Staten van Overijssel hebben een aanvraag ingediend bij het ministerie van Volkshuisvesting, Welzijn en Sport (VWS) voor co-financiering van de breedtesport (alle sporten behalve topsport) in Overijssel. De aanvraag vloeit voort uit de Stimuleringsregeling breedtesport die gemeenten en provincies in staat stelt om een bijdrage van het Rijk te ontvangen om zo het sporten te stimuleren. De aanvraag wordt gedaan voor een periode van zes jaar.

De provincie Overijssel heeft voor de stimulering van de sport voor de periode 2002-2004 een bedrag van 113445,- per jaar beschikbaar gesteld. Het ministerie van VWS draagt 50% bij, met een maximum van 113445,- per jaar over een periode van zes jaar.

Het geld wordt gebruikt om drie projecten te ondersteunen. Te weten, 'versterking gemeentelijk sportinfrastructuur', 'sport en gezondheid' en 'normen en waarden'. Een voorbeeld van het eerste project is de ondersteuning van gemeenten bij het opstellen van beleidsnota's, projectplannen en subsidieaanvraag bij VWS. Het tweede project is bedoeld om de mensen weer aan het sporten te krijgen. Onderzoek heeft aangetoond dat sport en beweging een gunstige invloed hebben op de fitheid en gezondheid van mensen. Bij het derde project is het de bedoeling om de waarden en normen bij de sportbeoefening te bevorderen. De nadruk ligt hierbij op tolerantie, fair play en veiligheid.

Als het ministerie de aanvraag positief beoordeelt, zal met de uitvoering van de projecten worden begonnen. Na twee jaar vindt er een evaluatie plaats. Aan de hand daarvan zal bepaald worden of de projecten worden voortgezet.

De adviescommissie Meedoen aan de samenleving (MAS) moet nog wel in stemmen met de aanvraag. De vergadering van deze commissie vindt op 26 augustus plaats.

Bron: Petra Timmer , telefoon 038 425 23 18


18-07-2002 Provincie Overijssel

Deel: ' Aanvraag Overijssel voor co-financiering sport '
Lees ook