MILIEUKEUR PERSBERICHTEN


* TELERS VAN MILIEUKEUR AARDAPPELEN KUNNEN EEN SMALLERE TEELTVRIJE ZONE AANVRAGEN
De Unie van Waterschappen (UvW) honoreert het verzoek van Stichting Milieukeur om, telers die aardappelen telen volgens certificeringeisen van Milieukeur, dit jaar in aanmerking te laten komen voor een smallere teeltvrije zone. Voor het telen van peen acht de UvW dit ook mogelijk, maar zij wil dit verzoek dit najaar opnieuw beoordelen als Stichting Milieukeur voldoende praktijkinformatie beschikbaar heeft. De UvW zal de waterschappen adviseren om, hierop vooruitlopend en na individuele afweging, ook voor het telen van Milieukeur peen dit seizoen een smallere teeltvrije zone toe te staan.

De UvW erkent dat aardappeltelers, die gecertificeerd zijn volgens de Milieukeurnormen, de belasting van het slootwater, door een gedegen pakket van maatregelen, zover hebben gereduceerd dat volstaan kan worden met de smallere teeltvrije zone die Stichting Milieukeur voorschrijft. Dit betekent voor Milieukeur aardappeltelers een teeltvrije zone van 87,50 centimeter (bestaande uit 50 centimeter én een halve plantafstand), in plaats van de verplichte 1,5 meter uit het Lozingenbesluit (Wet Verontreiniging Oppervlaktewater). Voor de telers van Milieukeur peen geldt een smallere teeltvrije zone van 75 centimeter. Hierdoor verliezen Milieukeurtelers minder productieruimte.

Toestemming regionale waterschappen Telers
moeten overigens wel eerst toestemming van het waterschap uit de eigen regio verkrijgen alvorens ze gebruik kunnen maken van de kleinere teeltvrije zone. Elk waterschap behoudt het recht af te wijken van het advies van de UvW. Alle waterkwaliteitsbeheerders in Nederland worden door de UvW op de hoogte gebracht van het standpunt en worden geadviseerd de gecertificeerde telers van Milieukeur aardappelen toestemming te verlenen gebruik te maken van een kleinere teeltvrije zone.

Milieukeurmonitor Stichting Milieukeur is er in
geslaagd door middel van monitoring de milieuprestaties van telers van Milieukeurproducten goed in kaart te brengen. Dit najaar overlegt Stichting Milieukeur op basis hiervan opnieuw met de UvW, om te bezien of het toestaan van een smallere teeltvrije zone voor de teelt van Milieukeur aardappelen gehandhaafd kan blijven en of dit ook voor de teelt van prei, peen en schorseneren mogelijk wordt.
Milieukeur in detail Stichting Milieukeur ontwikkelt sinds 1995 milieucriteria voor agrarische producten en voedings-middelen. Milieukeurteelt is een gecertificeerde vorm van geïntegreerde landbouw, waarbij zoveel mogelijk gebruik wordt gemaakt van biologische bestrijdingsmethoden. Daarnaast wordt slechts een beperkte hoeveelheid chemische bestrijdingsmiddelen toegestaan en dan alleen die middelen die het milieu niet of nauwelijks belasten. Bovendien zijn er eisen gesteld aan het gebruik van energie, meststoffen en aan de afvalverwerking. Agrarische producten met Milieukeur worden gecontroleerd van de teelt tot aan de winkel. Door deze controle wordt gewaarborgd dat een product met Milieukeur ook werkelijk volgens de Milieukeurcriteria is geproduceerd. Producten met Milieukeur zijn altijd te traceren naar de bron en kunnen daarom goed worden gecombineerd met bijvoorbeeld kwaliteits-controlesystemen.


--
Dit is een bericht van de Stichting Milieukeur mailservice. Kijk voor meer informatie op onze web-site: https://www.milieukeur.nl/

Deel: ' Aanvraag smallere teeltvrije zone milieukeur-aardappelteler '
Lees ook