Provincie Friesland

Kennisgevingen

Kennisgeving aanvr. ontw. beschikk. Scheepswerf Draaisma te Franeker

Gedeputeerde Staten van Fryslân maken bekend, dat zij van Scheepswerf Draaisma een aanvraag om vergunning ingevolge de Wet milieubeheer hebben ontvangen voor het oprichten en in werking hebben van een scheepswerf aan de Morsestraat te Franeker, industrieterrein West. Zij zijn van plan de gevraagde vergunning onder voorwaarden te verlenen.

Tevens maken zij namens het dagelijks bestuur van het Wetterskip Fryslân bekend dat een aanvraag is ontvangen om vergunning ingevolge de Wet verontreiniging oppervlaktewateren voor het lozen van dokwater, lekwater en hemelwater afkomstig van bovengenoemd bedrijf. Het dagelijks bestuur is van plan deze vergunning onder voorwaarden te verlenen.
Beide vergunningprocedures worden door ons gecoördineerd afgehandeld.

U kunt de stukken inzien!
De aanvragen, de ontwerp-beschikkingen en de daarbij behorende stukken liggen vanaf

25 oktober tot het einde van de termijn waarbinnen beroep tegen de beschikkingen mogelijk is, ter visie:

- in het provinciehuis, Tweebaksmarkt 52 te Leeuwarden, bij de afdeling Milieuvergunningen, kamer 083. Op werkdagen van 09.00 tot
12.00 uur en van 14.00 tot 16.00 uur (tel. 058 292 51 28);
- bij de afdeling VHM van de gemeente Franekeradeel, Harlingerweg 14 te Franeker. Op werkdagen van 09.00 tot 12.00 uur en op woensdagmiddag van 14.00 tot 18.00 uur na telefonische afspraak (0517 38 04 40);
- in het gebouw van Wetterskip Fryslân, Harlingerstraatweg 113 te Leeuwarden (afdeling voorlichting) werkdagen van 08.30 tot 17.00 uur.

Hebt u bedenkingen?
Naar aanleiding van de aanvraag/ontwerp-beschikking ingevolge de Wet milieubeheer kan iedereen tot en met 22 november 1999 bij Gedeputeerde Staten van Fryslân, Postbus 20120, 8900 HM Leeuwarden, schriftelijk gemotiveerde bedenkingen inbrengen. Naar aanleiding van de aanvraag/ontwerp-beschikking ingevolge de Wet verontreiniging oppervlaktewateren kan iedereen tot en met 22 november 1999 schriftelijk gemotiveerde bedenkingen indienen bij het dagelijks bestuur van het Wetterskip Fryslân, Postbus 36, 8900 AA, Leeuwarden. Degene die bedenkingen inbrengt kan verzoeken zijn of haar persoonlijke gegevens niet bekend te maken.
Indien daarom wordt verzocht, kunnen tot en met 22 november 1999 ook mondeling
bedenkingen worden ingebracht. Ook is het tot en met die datum mogelijk een gedachtewisseling te houden met een vertegenwoordiging van Gedeputeerde Staten van Fryslân danwel met een vertegenwoordiging van het bestuur van Wetterskip Fryslân, en de aanvrager.

Informatie:
Hiervoor, en ook voor andere inlichtingen over de Wm-procedure kunt u contact opnemen met de heer D. Spoelstra, afd. Milieuvergunningen van de provincie, tel. 058 - 292 53 47. Wanneer het de Wvo-procedure betreft kunt u contact opnemen met de heer A. Dijkstra van het Wetterskip Fryslân, tel. 058 233 96 14.

Deel: ' Aanvraag vergunning voor Scheepswerf Draaisma te Franeker '
Lees ook