Gemeente Tilburg


logo

31-8-99

Aanvullende voorstellen nieuw beleid in kader begroting 2000

Op gebied van arbeidsmarkt- en werkgelegenheidsbeleid

Het college van B&W heeft deze week een besluit genomen over aanvullende voorstellen nieuw beleid in het kader van de Begroting 2000. Het gaat hier met name om voorstellen in het kader van het arbeidsmarkt- en werkgelegenheidsbeleid voor in totaal fl. 1,7 miljoen. Twee daarvan zijn een uitvloeisel van de conclusies uit het onderzoek door de Rekeningcommissie naar de effectiviteit van het gemeentelijk werkgelegenheidsbeleid.


- 'Onderzoek en strategiebepaling arbeidsmarktbeleid'

(fl. 200.000,- in 2002 en 2003): Uit het onderzoek door de Rekeningcommissie komt naar voren, dat om de effectiviteit van het beleid te kunnen toetsen dit vooraf meetbaar moet worden gemaakt. Daar moet een deugdelijke informatiestructuur voor worden ontwikkeld zodat politieke sturing beter mogelijk wordt en informatie beschikbaar komt met betrekking tot ontwikkelingen op de arbeidsmarkt.


- 'Regisseren werkgelegenheidsbeleid'

(fl. 140.000,- in 2000 en 2001): Uit het onderzoek van de Rekeningcommissie is verder gebleken, dat er op het niveau van beleid verbeteringen nodig zijn. Daarvoor zal de bestaande beleidsafdeling Werk en Scholing worden versterkt.

Twee andere projecten hebben tot doel in het kader van het werkgelegenheidsbeleid startende ondernemers te stimuleren.


- 'Starterswerkplaats'

(fl. 150.000,- jaarlijks van 2000 tot en met 2003): Doel van het voorstel is om startende ondernemers te helpen wanneer ze zelf niet over het benodigde geld beschikken om voorbereidingen voor een bedrijf te treffen of voor indien nodig extra begeleiding. In de 'instructiewerkplaats' kunnen ze gebruik maken van brancheinformatie, startersliteratuur, computers en printers, telefoon en faxapparatuur. Tijdens een aantal maanden kunnen ze daar werken aan hun ondernemingsplan. Door in 'clubverband' te werken worden de deelnemers wederzijds gestimuleerd en geënthousiasmeerd. Het project wordt door BKW Startersadvies uitgevoerd.


- 'Exportproject allochtone ondernemers'

(fl. 251.000,- voor 2000 en fl. 182.000,- voor 2001): Het voorstel is gebaseerd op een project in Zweden. Het wordt uitgevoerd door BKW Startersadvies in samenwerking met vooralsnog de bestaande coöperatieve vereniging SIBCO in Zweden en de Stichting Annifer, een Nederlandse adviesorganisatie gespecialiseerd in allochtoon ondernemerschap. Met dit project kan de export door het MKB in Midden Brabant worden vergroot. Een aantal gekwalificeerde mensen van allochtone afkomst wordt geschoold tot zelfstandig exportconsulent. Na de opleiding van een jaar komen de kandidaten te werken onder een coöperatieve vereniging waar ze zelfstandig agent worden. De coöperatieve vereniging in Tilburg wordt aangehaakt aan de coöperatieve vereniging in Zweden. Na Amsterdam kan Tilburg de tweede stad in Nederland worden waar de coöperatieve vereniging een afdeling krijgt. Het project sluit goed aan op het gemeentelijke minderhedenbeleid.

Een ander project dat genoemd kan worden is 'Startersbeleid en uitstroombevordering Sociale Zaken (BKW+). Daarvoor wordt vanaf 2000 jaarlijks structureel fl. 300.000,- door het rijk ter beschikking gesteld om ondernemende werkzoekenden, aanvullend op de bestaande BBZ (Wet Besluit Bijstandsverlening Zelfstandigen) extra faciliteiten te bieden voor het starten van een eigen bedrijf.

Deel: ' Aanvullende voorstellen beleid begroting 2000 Tilburg '
Lees ook