Ministerie van Financien

Titel: Aanwijzing systemen in de zin van artikel 212a van de Faillissementswet

DIRECTIE BINNENLANDS GELDWEZEN

Aan:

Beschikking

Uw brief van/kenmerk

Ons kenmerk

Den Haag

BGW 99/1779-M

Onderwerp

Aanwijzing systemen in de zin van artikel 212a van de Faillissementswet

De Minister van Financiën,

Gelet op artikel 212d van de Faillissementswet;

Gezien het advies van De Nederlandsche Bank N.V. (brief van 22 juli 1999);

Besluit:

De volgende systemen aan te wijzen als systemen in de zin van artikel 212a van de

Faillissementswet:

a. de formele overeenkomsten voor het uitvoeren van overboekingsopdrachten in het

betalingsverkeer gesloten tussen De Nederlandsche Bank N.V. en haar wederpartijen zoals neergelegd in het daarvoor geldende samenstel van regels en procedures van het topgirale bruto betalingssysteem TOP opgenomen in de Kredietovereenkomst, de Algemene

Voorwaarden, de Handleiding Monetaire Beleidstransacties en het Handboek TOP;

b. de formele overeenkomsten voor het uitvoeren van overboekingsopdrachten in het

betalingsverkeer gesloten tussen Interpay Nederland B.V. of één van haar

dochtermaatschappijen en hun wederpartijen zoals neergelegd in het daarvoor geldende

samenstel van regels en procedures opgenomen in het Standaardcontract, het Reglement voor toetreding tot, deelname aan en uittreding uit Interpay Nederland B.V., het

Vereveningsreglement, de Overeenkomst deelneming Spoedcircuit, het Reglement verevening Spoedcircuit en hierop gebaseerde overige product- en systeemdocumentatie;


c. de formele overeenkomsten voor het uitvoeren van overboekingsopdrachten in het effectenverkeer gesloten tussen AEX-Effectenclearing B.V. en de door Amsterdam Exchanges N.V. als clearing member toegelaten instellingen zoals neergelegd in het daarvoor geldende samenstel van regels en procedures opgenomen in de Algemene Voorwaarden AEX-Effectenclearing B.V. en het Reglement Afwikkeling van Effectentransacties;


d. de formele overeenkomsten voor het uitvoeren van overboekingsopdrachten in het effectenverkeer gesloten tussen de AEX-Optieclearing B.V. en de door Amsterdam Exchanges N.V. als clearing member toegelaten instellingen zoals neergelegd in het daarvoor geldende samenstel van regels en procedures opgenomen in de General Conditions AEX-Optieclearing;


e. de formele overeenkomsten voor het uitvoeren van overboekingsopdrachten in het effectenverkeer gesloten tussen ASAS Servicing Company N.V. en haar wederpartijen zoals neergelegd in het daarvoor geldende samenstel van regels en procedures opgenomen in de General Conditions for Operations;


f. de formele overeenkomsten voor het uitvoeren van overboekingsopdrachten in het effectengiroverkeer gesloten tussen het Nederlands Centraal Instituut voor Giraal Effectenverkeer B.V. (Necigef) en de aangesloten instellingen zoals neergelegd in het daarvoor geldende samenstel van regels en procedures opgenomen in de Wet giraal effectenverkeer, het Reglement Girodepots, het Regelment Geldmarktpapier en Medium Term Notes 1997 en de Richtlijnen van Necigef;


g. de formele overeenkomsten voor het uitvoeren van overboekingsopdrachten in het effectengiroverkeer gesloten tussen het Nederlands Interprofessioneel Effectencentrum NIEC B.V. (NIEC) en zijn wederpartijen zoals neergelegd in het daarvoor geldende samenstel van regels en procedures opgenomen in de Richtlijnen van NIEC.

De beschikking treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

De beschikking van 22 december 1998, BGW 98/3303-M, Staatscourant 1998, nr. 248, wordt ingetrokken met ingang van de tweede na de dagtekening van de Staatscourant, waarin de onderhavige beschikking wordt geplaatst.

Een ieder die door dit besluit in zijn of haar belangen is getroffen kan binnen zes weken na publicatie van dit besluit in de Staatscourant bezwaar maken door toezending van een bezwaarschrift aan de Minister van Financiën, postbus 20201, 2500 EE Den Haag. Het bezwaarschrift dient te worden ondertekend en dient te bevatten de naam en het adres van de indiener, de dagtekening en de gronden waarop het bezwaar berust.

DE MINISTER VAN FINANCIËN,

Deel: ' Aanwijzing systemen artikel 212a Faillissementswet '
Lees ook