Gemeente EmmenPersbericht: Leerlingenvervoer, 19 september 2001

Aanzienlijke stijging kosten leerlingenvervoer

Afgelopen voorjaar is al geconstateerd dat de kosten van het leerlingenvervoer erg toenamen. Destijds is dan ook besloten om 600.000 ( 272.268,13) extra te reserveren in de begroting. De kosten zijn de afgelopen tijd echter alleen maar meer gestegen. De voor 2001 gereserveerde 2,4 miljoen ( 1,09 miljoen) is naar alle waarschijnlijkheid voldoende, maar voor 2002 zal dit bedrag vrijwel zeker te laag zijn.

De belangrijkste reden voor de stijging van de kosten is de grote toename van het aantal leerlingen dat vervoerd moet worden. Daarnaast speelt ook het gegeven dat de leerlingen steeds groter worden (en er per busjes dus minder leerlingen vervoerd kunnen worden dan wettelijk is toegestaan) en de grote stijging van de energieprijzen hierbij een rol.

Landelijke ontwikkeling

De toename van het aantal leerlingen dat vervoerd wordt en daarmee de stijging van de kosten is overigens een landelijke tendens. Het tekort op de uitkering via het gemeentefonds wordt door de VNG niet voor niets geraamd op 47 miljoen ( 21,33 miljoen) per jaar. Helaas is er tot op heden bij het Rijk weinig politieke bereidheid om hierin verbetering te brengen.

Zoals gezegd is het aantal leerlingen dat vervoerd moet worden de afgelopen jaren enorm toegenomen. In januari 2000 zorgde de gemeente voor het vervoer van 460 leerlingen, bij het begin van dit schooljaar waren dat er al 640. Deze stijging wordt veroorzaakt door een aantal ontwikkelingen:

1. Het beleid Weer Samen Naar School is niet in alle gevallen zo succesvol als (landelijk) werd verwacht.

2. De sociaal-emotionele problematiek van de leerlingen neemt toe.
3. Problemen bij leerlingen worden over het algemeen eerder onderkend. Leerlingen worden dus ook sneller doorverwezen naar andere onderwijssoorten.

4. Door een wijziging van de wetgeving kunnen leerlingen die voorheen het IVBO bezochten en geen vergoeding kregen, nu ze het praktijkonderwijs bezoeken wel aanspraak maken op leerlingenvervoer.
5. Overigens ontvangen leerlingen van het voormalig VSO-LOM geen vergoeding meer voor het vervoer, maar leidt dit pas op termijn, door de afbouwregeling, tot een daling van de kosten.

In de Emmense praktijk betekent dit onder meer dat het aantal leerlingen naar het speciaal (basis)onderwijs binnen Emmen is gestegen met 38%. Het aantal leerlingen dat naar scholen buiten de gemeente Emmen wordt vervoerd, steeg met 23%. Een grote veroorzaker van de stijging van de kosten is daarnaast de groei van praktijkonderwijs als gevolg van een andere opzet van het voortgezet onderwijs (bijv. Tricon van 10 naar 32 leerlingen; de Opstik van 10 naar 21 leerlingen uit de gemeente Emmen). Naar de precieze oorzaken wordt nog nader onderzoek gedaan.

Hoe verder?

Ouders/verzorgers van leerlingen die voldoen aan de in de wet en de gemeentelijke verordening gestelde criteria, hebben recht op door de gemeente vergoed of geregeld vervoer. De gemeente kan hieraan dus geen grenzen stellen op basis van het beperkte budget. De komende tijd wordt geprobeerd om nog helderder in beeld te krijgen wat de precieze oorzaken zijn van de toename van het leerlingenvervoer, hoe het leerlingenvervoer zich naar alle waarschijnlijkheid in de toekomst zal ontwikkelen en welke sturingsmogelijkheden er zijn.Alle rechten voorbehouden. Aan de op deze pagina's gepresenteerde informatie kunnen geen rechten worden ontleend
(c) 2001 Gemeente Emmen

Deel: ' Aanzienlijke stijging kosten leerlingenvervoer Emmen '
Lees ook