abn amro bank n.v. press relations (hq 1190) gustav mahlerlaan 10 1082 pp amsterdam the netherlands tel. +31 (0)20 628 89 00 fax. +31 (0)20 629 54 86

24 februari 2000

aanzienlijke winstgroei abn amro over 1999

· bedrijfsresultaat voor belastingen gestegen met 46,7% tot eur 4.250 mln

· nettowinst met 40,6% gestegen tot eur 2.570 mln

· netto rendement op eigen vermogen stijgt tot
23,7%

· winst per aandeel neemt toe met 39,8% tot eur 1,72

· gunstige vooruitzichten 2000

· forse toekomstige investeringen in e-commerce (eur 1.800 mln)

              1999  1998 stijging                   in % 

bedrijfsresultaat voor eur 4.918 mln 3.834 mln 28,3% waardeveranderingen

bedrijfsresultaat voor eur 4.250 mln 2.897 mln 46,7% belastingen

nettowinst eur 2.570 mln 1.828 mln 40,6%

winst per aandeel eur 1,72 1,23 39,8%

dividend per gewoon aandeel eur 0,80 0,5763 38,8%

31 dec. 31 dec. 1999 1998

balanstotaal eur 457,9 mrd 432,1 mrd 6,0%

aansprakelijk groepsvermogen eur 28,9 mrd 24,4 mrd 18,5%

naar risico gewogen balanstotaal eur 246,4 mrd 215,8 mrd 14,2%

bis-ratio 10,86% 10,48%

tier-1 ratio 7,20% 6,94%

vooruitzichten 2000

het sterke momentum in de gehele bank in
combinatie met de nieuwe impulsen van de divisie europa en onze e-commerce activiteiten wettigt de verwachting dat de bank haar aandeelhouders ook de komende jaren verdere winstgroei en superieure rendementen kan laten zien. mede gezien de
wereldwijd gunstige economische vooruitzichten, verwacht de raad van bestuur ook voor het jaar
2000 de door de bank geformuleerde financiële
doelstellingen te kunnen overtreffen.

de financiële doelstellingen zijn:

· nettowinst : gemiddelde stijging van tenminste 12,5% per jaar

· winst per aandeel : gemiddelde stijging van
tenminste 10% per jaar

· netto rendement op eigen vermogen : tenminste 18%

verklaring van de bestuursvoorzitter

"In 1999 heeft ABN AMRO opnieuw een jaar kunnen toevoegen aan de ononderbroken rij van jaarlijkse winststijgingen; dit keer was de toename zelfs
hoger dan in enig ander jaar sinds onze fusie in 1990. De Raad van Bestuur is bijzonder verheugd dat, na de prachtige cijfers over het eerste
halfjaar, ook de prestaties over geheel 1999 ver uitgaan boven die over 1998. Daarmee zijn ook de in augustus 1999 geformuleerde verwachtingen
ruimschoots overtroffen," aldus
bestuursvoorzitter Mr. P.J. Kalff in een
toelichting.

"De verbetering van de efficiencyratio met meer dan een vol procent laat zien dat het programma van strakke kostenbeheersing, dat over het eerste halfjaar al leidde tot een lichte verbetering,
zich nu over de hele linie heeft voortgezet.
Voorts stemt het tot tevredenheid dat, mede
geholpen door de voortgaande groei van de
wereldeconomie in het afgelopen jaar, alle delen van de bank hebben bijgedragen aan de
winstgroei."

"In het jaar 2000 zal de Raad van Bestuur met
kracht voortgaan op de ingeslagen weg om de
organisatie van het bedrijf verder in te richten rekening houdend met de snel veranderende
omstandigheden, waarbij voortdurende toetsing van de strategie plaatsvindt. In Europa, waar de bank door haar schaalgrootte reeds een voorname speler is in belangrijke segmenten, is nog het nodige te doen om de kansen van de gemeenschappelijke markt verder te benutten."

"Wij zijn ervan overtuigd, dat de snelle opkomst van e-commerce voor fundamentele wijzigingen zal zorgen in de wereld van de financiële
dienstverlening, en zijn daarom pro-actief bezig onze organisatie aan te passen. Uitgangspunt van onze strategie is een volledige integratie en
uitbouw van e-commerce in ons wereldwijde netwerk m.b.t. onze bestaande activiteiten. Daarnaast is er een begin gemaakt met een offensieve
benadering in geselecteerde niche markten,
gebaseerd op de mogelijkheden van e-commerce. Om haar ambities op het gebied van e-commerce te
kunnen verwezenlijken heeft de Raad van Bestuur besloten tot een verder investeringsplan, dat de komende jaren tot ca. EUR 1.800 mln zal oplopen."

"Het sterke momentum in de gehele bank in
combinatie met de nieuwe impulsen van de divisie Europa en onze e-commerce activiteiten wettigt de verwachting dat de bank haar aandeelhouders ook de komende jaren verdere winstgroei en superieure rendementen kan laten zien," aldus de heer Kalff.

E-commerce

Het afgelopen jaar is grote vooruitgang geboekt op het terrein van Bank-to-Business en
Business-to-Business en we hebben momenteel ruim 100 projecten in uitvoering. Voorbeelden van in gang gezette ontwikkelingen in deze voor ons
belangrijke marktsegmenten zijn het bouwen van
een robuuste infrastructuur ter ondersteuning van transacties via e-commerce; het versterken van
onze rol als Trusted Third Party; het stimuleren van virtuele handelsnetwerken met
transactiemogelijkheden; het specifiek voor
corporate cliënten beschikbaar stellen van onze diensten via het One Click Bank-concept. Deze
projecten worden in toenemende mate in allianties met derden uitgevoerd, waarbij wij deelnemen in het risicodragend vermogen. Voorbeelden hiervan zijn Identrus, Trade-on-Line en Bex.Com. In
totaal is in het afgelopen jaar voor ruim EUR 200 mln geïnvesteerd in participaties en strategische allianties.

In het consumerbanking segment hebben we ervoor gekozen om in onze bestaande markten een
volledige integratie van e-commerce te
realiseren. Deze "multi-channel" approach (click & mortar) zien wij als de basis voor een
geavanceerd "customer relationship management"
beleid. Voor Nederland betekent dit dat aan het einde van het derde kwartaal het Internet
beschikbaar komt voor onze 4,5 miljoen klanten
als een volwaardig geïntegreerd additioneel
kanaal voor alle bankdiensten naast de kantoren en het callcenter. Deze nieuwe technieken zullen ons in staat stellen de cross-selling te verhogen en ons in staat stellen de verschillende
distributiekanalen te optimaliseren via het Focus 2005-project. In de USA en Brazilië zijn
soortgelijke projecten in uitvoering.

Ten behoeve van onze groeistrategie in Europa
zullen wij in het vierde kwartaal als eerste stap on-line brokerage diensten aanbieden in
geselecteerde geografische markten. Aan deze
brokerage diensten zullen snel andere producten worden toegevoegd. De technische infrastructuur is volledig nieuw en wordt ook hier gerealiseerd via strategische allianties en deelnemingen. Dit nieuwe platform zal de basis zijn voor de uitbouw van onze Europese consumerbank.

Op dit moment bankieren meer dan 500.000
particuliere cliënten via elektronische kanalen met ons, voornamelijk op het gebied van beleggen en betalingsverkeer. Gezien de snelle acceptatie van Internet bankieren, zoals wij nu zien in de explosieve groei van het aantal gebruikers,
verwachten wij dat binnen een jaar een veelvoud van de huidige gebruikers hiervan gebruik zal
maken en een succesvolle introductie in Europa
zal faciliteren.

Winstontwikkeling van de groep

De totale baten stegen met 23,8% tot EUR 15.527 mln. Deze groei is vooral toe te schrijven aan
een sterke stijging in het rentesaldo (+20,7%) en een sterke groei in de provisie inkomsten
(+31,5%). Ook het resultaat financiële
transacties liet een belangrijke verbetering zien (+19,2%). Gecorrigeerd voor koers- en
acquisitie-effecten (met name de acquisitie van Banco Real) bedroeg de batenstijging 11,3%.
De bedrijfslasten stegen met 21,9% tot EUR 10.609 mln. Deze toename werd veroorzaakt door autonome groei en hogere, aan de goede resultaten
gekoppelde bonussen. Exclusief acquisitie- en
koerseffecten bedroeg de lastenstijging 9,9%.
De efficiencyratio is met ruim een procentpunt
verbeterd tot 68,3% (69,4% over 1998). Deze
daling weerspiegelt de strakke kostenbeheersing binnen de bank.

 Waardeveranderingen van vorderingen/FAR 

(in EUR mln en %) 1999 1998 Stijging in %

Specifieke 678 638 6,3% debiteurenvoorzieningen

Landenrisico’s - 25 303 -108,6%

Totaal specifieke voorzieningen 653 941 -30,6%

Onttrekking aan het FAR -20 -101 -80,2%

Totaal t.l.v. resultaat 633 840 -24,6%

Het totale bedrag aan waardeveranderingen van
vorderingen daalde opnieuw, tot het zeer lage
niveau van 26 basispunten van het naar risico
gewogen balanstotaal.
De toevoegingen aan de specifieke
debiteurenvoorzieningen stegen met EUR 40 mln,
van EUR 638 mln naar EUR 678 mln. Exclusief het acquisitie-effect van Banco Real was er sprake
van een daling van deze voorzieningen met EUR 24 mln. Hogere voorzieningen in Noord Amerika en
Midden-Oosten & Afrika werden ruimschoots
gecompenseerd door een substantiële daling in de voorzieningen t.b.v. Azië-Pacific. Terwijl de
bank in 1998 nog werd geconfronteerd met hoge
voorzieningen t.b.v. landenrisico’s, ad EUR 303 mln, was er in 1999 sprake van een vrijval, m.n. in Zuid-Korea en Thailand. Ook het terugbrengen van de cross-border uitzettingen in een aantal
landen, zoals Pakistan, droeg bij aan de afname van de landenrisico’s.
Het bedrijfsresultaat voor belastingen steeg met EUR 1.353 mln ofwel 46,7% tot EUR 4.250 mln.
Hiervan komt een bedrag ter grootte van EUR 418 mln voor rekening van acquisitie- en
koerseffecten. De belastingdruk bedroeg 31,1%, en daalde daarmee licht ten opzichte van de
belastingdruk over 1998 (31,3%).
Het rendement op eigen vermogen is gestegen tot 23,7% (was 16,9% over 1998). Voor het rendement per divisie wordt verwezen naar bijlage 3.

Balans en groepsvermogen per 31 december 1999

Het balanstotaal toont ten opzichte van 31
december 1998 een stijging van 6,0% (EUR 25,8
mrd) tot EUR 457,9 mrd. Deze toename is vrijwel geheel het gevolg van de gestegen dollarkoers.

 Vermogen en BIS-ratio’s 

(in EUR mln en %) 31 december 31 december Stijging 1999 1998 in %

Eigen vermogen 11.987 10.723 11,8%

Toetsingsvermogen 26.764 22.612 18,4%

Waarvan tier-1 vermogen 17.735 14.985 18,4%

Naar risico gewogen activa 246.374 215.769 14,2%

BIS-ratio 10,86% 10,48%

Tier-1 ratio 7,20% 6,94%

Het eigen vermogen is ten opzichte van eind 1998 met EUR 1.264 mln (+11,8%) gestegen tot EUR
11.987 mln. Deze stijging komt voornamelijk voort uit winstinhouding. Binnen het tier-1 vermogen
nam het derdenbelang toe met 40,1%, vrijwel
geheel het gevolg van de uitgifte van preferente aandelen via dochterinstellingen. De stijging in de naar risico gewogen activa (+14,2%) wordt voor een belangrijk deel veroorzaakt door
koerseffecten; gecorrigeerd voor deze effecten
bedroeg de stijging 6,0%.
De vermogensratio’s van de bank lieten een
duidelijke verbetering zien: de BIS-ratio steeg tot 10,86% (10,48% in 1998); de Tier-1 ratio
bedraagt 7,20% (6,94% in 1998).

Resultaten per Divisie

In juli 1999 heeft ABN AMRO aangekondigd haar
Europese activiteiten te integreren in de nieuw op te richten divisie Europa. In afwachting van de formele oprichting van deze divisie (voorjaar 2000), wordt over 1999 nog op basis van de
bestaande indeling gerapporteerd.

Divisie Nederland

Divisie Buitenland

Divisie Investment Banking

Dividend

Bijlagen

1. - Geconsolideerde winst- en verliesrekening
over 1999

2. - Geconsolideerde balans per 31 december 1999

3. - Kredietverlening private sector per divisie


- Bedrijfsresultaat voor belastingen per divisie


- Rendement op eigen vermogen per divisie

4. - Medewerkers


- Aandelengegevens

5. - Geconsolideerde winst- en verliesrekening
eerste en tweede halfjaar 1999 en 1998


- - -

Deel: ' Aanzienlijke winstgroei ABN AMRO over 1999 '
Lees ook