Centraal Bureau voor de Statistiek

CBS

CBS: Aardolie drukt prijsniveau industrie

Het prijsniveau van de Nederlandse industrieproducten ligt in juni
0,7% lager dan in mei. Uit cijfers van het CBS blijkt dat dit met name het gevolg is van prijsdalingen van aardolieproducten. Als deze prijsdaling buiten beschouwing worden gelaten, ligt het prijsniveau van Nederlandse industrieproducten op hetzelfde niveau als een maand eerder. De binnenlandse afzetprijzen zijn in juni met 0,3% gedaald, de exportprijzen daalden met 0,8%.
In vergelijking met juni vorig jaar ligt het prijsniveau van Nederlandse industrieproducten in juni van dit jaar gemiddeld 3,6% hoger.

Tempo prijsstijging neemt af
Over een wat langere periode bezien, neemt het tempo van de prijsstijging van Nederlandse industriële producten af. In het jaar 2000 lagen de prijzen gemiddeld nog 11,4% boven die van 1999. Sinds eind 2000 vertoont de prijsstijging van Nederlandse industriële producten echter een dalende tendens. Over de periode januari tot en met juni van 2001 liggen de prijzen gemiddeld nog maar 5,6% hoger dan in dezelfde periode vorig jaar. Opvallend daarbij is dat de prijsstijging van de geëxporteerde en geïmporteerde producten sterker afneemt dan de stijging van de binnenlandse afzet- en verbruiksprijzen.

Prijsdaling aardolie-industrie
De prijzen van producten van de aardolie-industrie zijn in juni onder invloed van de ontwikkelingen op de wereldmarkt met 5,0% gedaald ten opzichte van mei. Vooral benzines zijn in deze periode sterk in prijs gedaald. Vergeleken met een jaar eerder ligt het prijsniveau van de aardolie-industrie in juni 3,3% hoger.
Als de prijsontwikkeling van de aardolie-industrie buiten beschouwing wordt gelaten, ligt het prijsniveau van Nederlandse industrieproducten in juni geen 0,7% lager dan een maand eerder maar op hetzelfde niveau. Bij vergelijking op jaarbasis is het effect van de prijsontwikkelingen van de aardolie-industrie vrijwel uitgewerkt.

Zowel prijsdalingen als prijsstijgingen
Het lagere prijsniveau in juni ten opzichte van mei van dit jaar is met name veroorzaakt door prijsdalingen in de aardolie-industrie. Ook in andere branches zijn prijsdalingen waargenomen. Zo daalden onder meer de prijzen van producten van de voedingsmiddelenindustrie, de papier- en kartonwarenindustrie en de chemische industrie. Naast prijsdalingen heeft het CBS in juni ook prijsstijgingen waargenomen. Deze hebben zich onder andere voorgedaan in de leer- en lederwarenindustrie en de machine-industrie.

Verbruiksprijzen gedaald
De prijzen van grondstoffen en halffabrikaten die de industrie verbruikt, zijn in juni van dit jaar met 1,2% gedaald ten opzichte van mei. Uit cijfers van het CBS blijkt dat dit met name het gevolg is van prijsdalingen van grondstoffen en halffabrikaten van Nederlandse herkomst (-2,7%). Vooral landbouwproducten zijn in deze periode in prijs gedaald (-9,6%). Geïmporteerde grondstoffen stegen licht in prijs (+0,1%).
In vergelijking met een jaar eerder liggen de verbruiksprijzen in juni gemiddeld 3,1% hoger.

Technische toelichting
De producentenprijsindexcijfers hebben gedurende een tijdvak van vijf maanden een voorlopig karakter; daarna worden zij definitief. Cijfers van de vijf voorafgaande maanden kunnen zijn aangepast op grond van informatie die na de publicatie van het vorige persbericht beschikbaar is gekomen. Bijgestelde cijfers zijn in de tabellen cursief weergegeven.
Het producentenprijsindexcijfer geeft de gemiddelde prijsontwikkeling weer van Nederlandse industrieproducten. De prijzen, die ten grondslag liggen aan de hier gepresenteerde prijsindexcijfers, zijn verkregen door rechtstreekse waarneming bij industriële en handelsondernemingen. De daarbij geldende condities zijn: prijzen af-fabriek en exclusief BTW, subsidies, accijnzen en eventuele heffingen. De invoerprijzen worden gemeten onder de conditie C.I.F. ('Cost, Insurance, Freight') of franco aan de Nederlandse grens, dat wil zeggen vóór het inklaren aan de Nederlandse grens.
De prijsindexcijfers van de afzet zijn een gewogen gemiddelde van prijsgegevens voor de binnenlandse afzet en voor de uitvoer van de desbetreffende goederen. De prijsindexcijfers van het verbruik van grondstoffen en halffabrikaten zijn een gewogen gemiddelde van prijsgegevens voor de aankoop van binnenlandse producten en voor de invoer van de desbetreffende goederen.
De producentenprijsindexcijfers worden berekend volgens de methode van Laspeyres. Bij deze methode wordt de prijs van een product uit de verslagperiode gerelateerd aan de prijs van hetzelfde product (dat wil zeggen met dezelfde kwaliteit en leveringscondities) in het basisjaar en met als gewichten waarden in de basisperiode. De hier gepubliceerde indices hebben als basisjaar 1995, dat wil zeggen dat de indices voor het jaar 1995 op 100 zijn gesteld.

Zoekwoorden:

Deel: ' Aardolie drukt prijsniveau industrie '
Lees ook