De Unie


ABN AMRO: Conceptvoorstellen CAO-onderhandelingen

27 februari 2003 - Wij willen u door middel van deze circulaire informeren over de concept-voorstellen voor de komende CAO-onderhandelingen, zoals deze zijn opgesteld door de CAO-commissie van De Unie.

Concept-voorstellen CAO 2003-2004

Looptijd
Wij stellen voor een looptijd van 1 jaar, te weten van 1 juni 2003 tot 1 juni 2004.

Salarisverhoging
Wij stellen voor om de salarissen, de salarisschalen en de garantiesalarissen te verhogen met 2,5 % per 1 augustus 2003. De indexatie van ingegane pensioenen en premievrije pensioenaanspraken volgens het oude- en het nieuwe pensioenreglement dient te worden gegarandeerd met tenminste een gelijk percentage. De loonsverhoging dient daarnaast door te werken in de loongerelateerde uitkeringen en vergoedingsbedragen.

Gelet op de economische tegenwind waarin ons land op dit moment verkeert, is in het najaar van 2002 een aantal afspraken gemaakt door werknemers- en werkgeversorganisaties en de overheid. Deze afspraken zijn vervat in het zogenoemde Sociaal Akkoord. Doelstelling van deze afspraken is kort gezegd het bevorderen van het herstel van de economische groei en de werkgelegenheid. Onderdeel van deze afspraken is dat voor 2003 werknemersorganisaties zullen inzetten op een loonontwikkeling die de geschatte inflatie van 2,5 % niet te boven zal gaan. Ook De Unie neemt haar verantwoordelijkheid op dit punt en heeft zich aan deze afspraken verbonden.

Pensioenen
Het streven van de Unie blijft erop gericht om de komende jaren de pensioenfranchise te verlagen naar het niveau van enkelvoudig AOW. Gelet op de huidige financiële situatie van het pensioenfonds zullen wij echter voor de looptijd van de komende CAO geen voorstellen doen om de franchise te verlagen. Wel stellen wij voor om de huidige franchisebedragen in de nieuwe CAO niet te indexeren.

Daarnaast stellen wij voor om ook voor dit jaar af te spreken dat de bank aan de gepensioneerden met een volledig pensioen van minder dan 1.135,- per maand een uitkering zal doen van 500,-.

Werkzekerheid
Wij stellen voor het Sociaal Statuut te verlengen, inclusief de werkzekerheidsgarantie zoals die volgt uit de bijbehorende 'Overeenkomst met de vakbonden' en het Employability hoofdstuk 5 uit de CAO, tot 1 januari 2008. Daarnaast wensen wij het instrumentarium zoals dat in het kader van Zonder Omwegen is ontwikkeld om de boventalligheidsproblematiek op te lossen een permanent karakter te geven. Concreet betekent dit een herinvoering van de compensatieregeling en de ouderenregeling uit het Deelakkoord Zonder Omwegen voor boventalligen uit komende reorganisatieprocessen en voor terugkeerders vanuit outsourcingssituaties.

De ontwikkelingen binnen de bank, zoals wij die hebben kunnen waarnemen over de afgelopen periode, zijn steeds sterker gericht op het analyseren van de bedrijfsprocessen en het onderscheiden van deze processen in twee categorieën: De werkzaamheden die zodanig met de bank zijn verbonden dat zij intern verricht dienen te blijven worden en daarnaast de werkzaamheden waarvoor geldt dat er voordelen te behalen vallen als zij bij een derde marktpartij worden ondergebracht. Deze ontwikkelingen hebben de nodige gevolgen voor het personeel en hun arbeidsvoorwaarden. Wij constateren dat wij bezig zijn in de ABN AMRO CAO een steeds beter pakket aan arbeidsvoorwaarden te ontwikkelen voor een doelgroep die in omvang steeds beperkter wordt. In dat licht komen wij tot het voorstel om enerzijds het Sociaal Statuut te verlengen inclusief de werkzekerheidsgarantie en anderzijds de herplaatsingsinstrumenten uit het Zonder Omwegen proces een permanent karakter te geven.

Werk en privé
Kortdurend zorgverlof
Wij stellen voor de regeling in artikel 6.3 'kortdurend zorgverlof' aan te passen in die zin dat aan de medewerker de opgenomen verlofuren volledig worden doorbetaald.

Seniorenverlof
Ten behoeve van de langere inzetbaarheid van oudere werknemers stellen wij voor de in artikel 6.5 opgenomen seniorenverlofregeling als volgt te wijzigen: De medewerker heeft recht op een arbeidstijdverkorting van 2 uur per werkweek indien hij de leeftijd van 55 jaar heeft bereikt. De medewerker heeft recht op een arbeidstijdverkorting van 4 uur per werkweek indien hij de leeftijd van 57,5 jaar heeft bereikt.

Tijdens de onderhandelingen over de huidige CAO hebben wij voorstellen gedaan voor de uitbreiding van het seniorenverlof. Ten aanzien onder andere dit onderwerp is vervolgens besloten een paritaire werkgroep levensloop in te stellen. Gelet op het feit dat voor het verstrijken van de huidige CAO niet valt te verwachten dat deze werkgroep met concrete voorstellen zal komen willen wij ons voorstel van het afgelopen jaar opnieuw inbrengen.

Ziektekosten
Wij stellen voor de in hoofdstuk 7.6 genoemde werkgeversbijdrage in de kosten van de premie van de ziektekostenverzekering te verhogen van 60 % naar 70 %. Daarnaast stellen wij voor de bijdrage van de werkgever in de nominale Ziekenfondspremie te verhogen van 10,- naar 20,- bruto per maand.

'Carnavalsdagen'
De CAO biedt onder artikel 6.2 thans de mogelijkheid om dagen waarop volgens (plaatselijk) gebruik niet gewerkt wordt de op deze dagen niet gewerkte uren in mindering te brengen op het vakantie-saldo van de medewerker. Wij hebben geconstateerd dat in het land van deze 'verrekenmogelijkheid' op verschillende wijze gebruik wordt gemaakt. Wij willen aan deze ongelijkheid een einde maken. Hiertoe doen wij het volgende voorstel:
Landelijk zal door de bank eenduidig beleid worden ontwikkeld waaruit volgt dat bij iedere situatie van sluiting ten gevolge van plaatselijk gebruik er verrekening met het vakantiesaldo plaatsvindt. Ter compensatie van deze verrekening wordt het saldo aan vakantiedagen voor alle medewerkers met 1 dag verhoogd.

Regeling ploegendienst en verschoven werktijden Ten aanzien van de VUT-regeling in combinatie met continudienst zoals opgenomen onder punt 15 en verder van bovengenoemde regeling, stellen wij voor de reikwijdte te vergroten door de volgende zinsnede onder punt 15 te schrappen: " en heeft geduurd tot na de 52ste verjaardag of indien de medewerker ten minste 25 jaar in deze ploegendienst heeft gewerkt".

Medewerkers van 52 jaar of ouder komen bijna niet meer voor in de ploegendienst. Degenen die in de buurt van deze leeftijd komen worden in de verleiding gebracht om tegen het belang van hun gezondheid in, in de ploegendienst te blijven lopen om deze drempel te halen. Medewerkers die 25 jaar in de ploegendienst lopen komen niet meer voor. Voor jongere medewerkers kan deze wijziging een motivatie vormen om langer in de ploegendienst te blijven lopen.

Arbobeleid
In het kader van het 'Arboconvenant bankwezen, inzake RSI, werkdruk en vroegtijdige reïntegratie' willen wij met u komen tot een invulling van de in het bijbehorende 'Plan van Aanpak' genoemde activiteiten, gevat in een actieplan op ondernemingsniveau.

Kinderopvang
In afwachting van nieuwe wetgeving stellen wij voor om de nominale bedragen zoals opgenomen in de kinderopvangregeling te indexeren met 15 %. Mocht gedurende de looptijd van de komende CAO de nieuwe Basiswet Kinderopvang zich aandienen dan zullen CAO-partijen in overleg treden over de implicaties van deze wet op de CAO-regeling.

Uitzendkrachten
Wij stellen voor een bepaling in de CAO op te nemen die regelt dat uitzendkrachten voor gelijke werkzaamheden een gelijke beloning ontvangen als vaste medewerkers van de bank. Daarbij stellen wij voor de ABN Amro CAO aan te melden bij de Stichting Meldingsbureau Uitzendkrachten.

Werkgeversbijdrage
Wij wensen met u afspraken te maken over de betaling van een werkgeversbijdrage conform de AWVN-norm.

Gewijzigde en/of aanvullende voorstellen
Wij behouden ons het recht voor om tijdens de onderhandelingen met gewijzigde en/of aanvullende voorstellen te komen.

In het vertrouwen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd, tekent

met vriendelijke groet,

Daan Leeman,
Bestuurder

* Intropagina ABN-AMRO

donderdag, 27 februari 2003

Deel: ' ABN AMRO Conceptvoorstellen CAO-onderhandelingen '
Lees ook