ABU

ABU wijst Donner op belang flexibele arbeidsmarkt

De ABU (Algemene Bond Uitzendondernemingen) biedt vandaag informateur Donner het statement Flexibiliteit zeker stellen aan waarin de brancheorganisatie wijst op het belang van een flexibele arbeidsmarkt. Alleen wanneer flexwerk ook de komende kabinetsperiode aantrekkelijk blijft, betaalbaar en legaal, zal de Nederlandse economie concurrerend blijven en krijgen kwetsbaren een kans op de arbeidsmarkt.

Volgens de ABU moet in meer wetgeving rekening worden gehouden met flexibel werk. Het nieuwe kabinet zou om die reden een flextoets moeten invoeren waarmee wet- en regelgeving beoordeeld wordt op flexibiliteit. Per nieuwe wet moet bekeken worden wat dit impliceert voor het aantal kwetsbaren dat via de flexbranche bemiddeld kan worden en in hoeverre extra lastenverzwaring leidt tot minder mogelijkheden voor flexwerk.

Op dit moment is een aantal ontwikkelingen gaande die de flexibiliteit bedreigt. Als eerste is daar de sociale zekerheid die veroorzaakt dat uitzendondernemingen met onevenredig hoge kosten worden geconfronteerd wanneer een uitzendkracht ziek wordt en in de WAO terechtkomt. Door dit systeem bestaat het gevaar dat het onaantrekkelijk wordt voor een uitzendonderneming om kwetsbaren te begeleiden bij het vinden van een baan. De ABU neemt aan dat dit uiteindelijk kan leiden tot selectie aan de poort,
zeker wanneer de arbeidsmarkt minder krap wordt. Om die reden pleit de ABU, met name voor de uitzendsector, voor afschaffing van de Pemba en de introductie van een referte-eis, te weten 26 uit 39 weken.

Als tweede ziet de ABU een bedreiging in de wet Flexibiliteit en zekerheid. Deze wet beperkt de termijn van uitzenden tot maximaal een half jaar, tenzij er een CAO is die die termijn oprekt. De regering
zou de weg vrij moeten maken om minimaal een jaar uit te mogen zenden.

De derde bedreiging ligt bij de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (Waadi). Deze wet regelt dat - wanneer er geen CAO is
- de arbeidsvoorwaarden van de inlener gelden. Daarmee erkent de wet niet dat de flexbranche een eigen positie heeft waarbij men vrij
kan onderhandelen over de arbeidsvoorwaarden. Een regering die flexibiliteit hoog in het vaandel heeft, zou de uitzendbranche meer ruimte moeten geven eigen arbeidsvoorwaarden te kunnen bepalen.

De vierde bedreiging ligt bij het gemak waarmee arbeidsmarktinstrumenten ter discussie worden gesteld. Voorkomen moet worden dat initiatieven verloren gaan die kwetsbaren een grotere kans geven op een baan.

De laatste bedreiging ziet de ABU bij het ontstaan van ondernemingen die zich niet houden aan de wet- en regelgeving. Steeds vaker duiken illegale ondernemingen op die geen belastingen en premies afdragen. Het komende kabinet moet hard optreden tegen dit soort ondernemingen.

Met het statement Flexibiliteit zeker stellen wil de ABU het nieuwe kabinet bewust maken van de gevolgen. Gebeurt er niets, dan wordt uitzenden te duur en wordt het aannemen van kwetsbaren te risicovol. De arbeidsmarkt zal verstarren en de smeerolie zal uit de
economie verdwijnen. Juist nu is afgesproken dat de arbeidsparticipatie moet toenemen, dat er minder mensen afhankelijk moeten worden van uitkeringen en er meer ouderen, lager opgeleiden en allochtonen aan de slag moeten, is dat een weinig lokkend perspectief.

---
Voor de redactie: De ABU vertegenwoordigt de belangen van circa 270 uitzendondernemingen, met in totaal meer dan 2.600 vestigingen in Nederland. Dat is ruim 90 procent van de uitzendmarkt. Elk jaar worden circa 750.000 uitzendkrachten geplaatst. Voor meer informatie over dit persbericht kunt u contact opnemen met de afdeling PR & Voorlichting van de ABU, telefoon:
020 - 658 01 01. Het statement kunt u downloaden via www.abu.nl.

05 jun 02 14:57

Deel: ' ABU wijst Donner op belang flexibele arbeidsmarkt '
Lees ook