ABVAKABO FNV

ABVAKABO FNV eist 1 tot 1,5 miljard extra voor lonen in zorg

ABVAKABO FNV eist meer geld voor de zorgsector om de arbeidsmarktproblemen op te lossen. Het personeelstekort neemt hand over hand toe en de concurrentie met andere sectoren bij het aantrekken en behouden van personeel is onvoorzien groot. Daarom moeten er ook in de inkomenssfeer extra maatregelen genomen worden. De FNV-bond in de zorgsector denkt aan een structureel bedrag van 1 à 1,5 miljard. De politiek moet dit financieel mogelijk maken. Ook in de marktsector worden momenteel hogere salarissen betaald om personeel binnen te krijgen. Het gaat in dit land ongekend goed, zoals bij de voorjaarsnota van het kabinet binnenkort zal blijken. De zorgsector moet daar een deel van krijgen.
Naast de impuls in de inkomenssfeer vindt ABVAKABO FNV een kwaliteitsimpuls voor de kwaliteit van de zorg eveneens noodzakelijk (voor het terugdringen van de wachtlijsten en de werkdruk).

ABVAKABO FNV eist dit extra geld om de sector aantrekkelijk te houden en te kunnen blijven concurreren. Als er niet meer geld komt, zullen de personeelstekorten in snel tempo alleen maar toenemen, waardoor onvoldoende zorg (van goede kwaliteit) kan worden verleend. Bij de komende CAO-onderhandelingen moet dit extra geld per CAO ingezet kunnen worden, boven op de 'gewone' loonsverhogingen (die wel concurrerend moeten blijven met de marktsector). Volgens ABVAKABO FNV is het goed voor het imago van de sector als er de komende jaren, afgezien van een met de markt concurrerende CAO, een extra plus voor het personeel kan worden binnengehaald om de scherpe concurrentie op de arbeidsmarkt het hoofd te kunnen bieden. Guus van Huygevoort, vice-voorzitter van ABVAKABO FNV: "Wij denken op dit moment aan 1 à 1,5 miljard voor dit doel. Dat betekent per werknemer structureel 2,5 tot 3,5%. De precieze invulling moet in de komende CAO-onderhandelingen zijn beslag krijgen, bijvoorbeeld in de vorm van verbetering van het loongebouw. Maatwerk dus. Maar, laat duidelijk zijn: deze concrete impuls moet boven op de 'gewone' loonsverhoging komen".

Uit recent onderzoek blijkt dat het personeelstekort de komende jaren alleen nog maar verder gaat toenemen. Was er vorig jaar nog sprake van een dreigend tekort van 37.000 in 2003; nu wordt al gesproken van een tekort van 43.000 in 2004 (Arbeidsmarktverkenning Regiomarge). In dit tempo komt de basis zorgverlening steeds verder onder druk te staan.

Op dit moment worden al veel kwalitatieve maatregelen genomen om de zorgsector aantrekkelijker te maken. ABVAKABO FNV werkt hier actief aan mee. Vorig jaar is het Convenant Arbeidsmarkt Zorgsector afgesloten. Op dit moment loopt er landelijk een imagocampagne, er zijn diverse verkorte opleidingen gestart om snel nieuw personeel op te leiden, de instroom in de opleidingen wordt bevorderd, de kinderopvang wordt uitgebreid en er zijn ook allerlei plannen om de werkdruk en het ziekteverzuim te verminderen. ABVAKABO FNV vreest dat dit onvoldoende is zonder financiële impuls in de inkomenssfeer. Uit onderzoek blijkt dat voldoende schoolverlaters de zorgsector aantrekkelijk vinden, maar de concurrentie op de arbeidsmarkt om deze groep binnen te halen, is op dit moment moordend. De extra beloning is uiteraard ook noodzakelijk om het huidige personeel te behouden voor de zorgsector.

De CAO's in de zorg worden op verschillende tijdstippen vernieuwd. De CAO-gehandicaptenzorg moet per 1 april vernieuwd worden, de CAO voor Verpleeg- en Verzorgingshuizen 1 januari en de overige CAO's begin
2001 (Ziekenhuizen, GGZ en Thuiszorg.

Nadere informatie:
Ankie


Deel: ' ABVAKABO FNV eist 1 tot 1,5 miljard extra voor lonen in zorg '
Lees ook