ABVAKABO FNV

NTN Thuiszorg failliet, ABVAKABO FNV boos over zoveel jaren wanbeleid (22/8)

NTN Thuiszorg failliet
ABVAKABO FNV boos over het gevolg van zoveel jaren wanbeleid

Vandaag is NTN Thuiszorg en alle onderdelen die daarmee samenhangen, (waaronder ook de kraamzorginstelling in de stad Utrecht: Geboortezorg Utrecht) failliet verklaard. ABVAKABO FNV is van mening dat dit faillissement een slechte zaak is voor de werknemers en voor de verlening van thuiszorg. Bij een betere bedrijfsvoering had dit faillissement voorkomen kunnen worden. ABVAKABO FNV is dan ook boos op opvolgende directies die niet in staat zijn gebleken op een juiste manier deze instelling te leiden.

ABVAKABO FNV zal alles in het werk stellen om de werkgelegenheid voor het personeel van NTN te behouden. Momenteel wordt nog gesproken over een overname van de zorg en een deel van het personeel van NTN door een andere zorgverlener. Voor ABVAKABO FNV staat daarbij als een paal boven water dat dit een bewezen betrouwbare werkgever dient te zijn die zich als zodanig zal gedragen. Bovendien zal ABVAKABO FNV zich inspannen voor de overname van zoveel mogelijk personeel van NTN door deze andere zorgaanbieder.
Na de surseance van betaling van 8 augustus jl. zijn er pogingen ondernomen om NTN te laten overnemen of een doorstart te laten maken, zodat een faillissement onnodig zou zijn. Dit is niet gelukt. Gebleken is dat de bedrijfsvoering van NTN zo door en door verrot is dat er geen partij gevonden kon worden om het bedrijf in zn totaal over te nemen.

ABVAKABO FNV heeft al jaren problemen met NTN. Het personeelsmanagement was ronduit slecht en beloftes werden vaak niet nagekomen. Al vele malen hebben wij NTN aangesproken, ook in juridische zin, op de slechte bedrijfsvoering waar het personeel de dupe van werd. Dat de situatie zo alarmerend was dat er surseance van betaling, en uiteindelijk een faillissement moest worden aangevraagd acht ABVAKABO FNV een slechte zaak voor de sector in zn algemeenheid en voor de betrokken werknemers in het bijzonder. Voor de werknemers betekent het dat zij nu zonder werk zitten en dat bovendien vele openstaande vorderingen van achterstallig salaris niet voldaan zullen worden. In dat verband zal ABVAKABO FNV nader onderzoek doen naar de aansprakelijkheid van de bestuurders van NTN teneinde deze schade te verhalen.

ABVAKABO FNV houdt a.s. maandag en dinsdag voorlichtingsbijeenkomsten voor het personeel van NTN. Daar zal nadere informatie worden gegeven over hun rechten en plichten in het kader van het faillissement en zal hopelijk meer bekend zijn over de wijze waarop de werkgelegenheid (en daarmee de zorgverlening) kan worden gegarandeerd.

Het faillissement van NTN is binnen korte tijd de vierde in de sector thuiszorg. Met name de kraamzorg, onderdeel van de thuiszorg, wordt bepaald door zgn. vrije jongens die gebruik maken van de mogelijkheden van marktwerking. ABVAKABO FNV heeft meermalen de minister van VWS aangesproken op de ongewenste effecten van deze marktwerking en hieraan paal en perk te stellen.

Deel: ' ABVAKABO verwijt failliet NTN Thuiszorg wanbeleid '
Lees ook