expostbus51


MINISTERIE JUS

https://www.justitie.nl

JUST:Achtergrondstudie risicofactoren jeugdgeweld

Ivo Hommes

070 370 6126

3770


01.04.1999

ACHTERGRONDSTUDIE RISICOFACTOREN JEUGDGEWELD

Hoe jonger de leeftijd waarop kinderen worden blootgesteld aan .risicofactoren., des te groter de kans dat zij zich vroeg in de puberteit ontwikkelen tot geweldplegers. Hoe groter het aantal risicofactoren waaraan een kind komt bloot te staan, des te groter de kans op een blijvende ontsporing. Dit feit wordt (opnieuw) bevestigd in een onderzoek dat werd uitgevoerd door het Wetenschappelijk Onderzoek en Documentatie Centrum (WODC) van het Ministerie van Justitie.

In een uitgebreide literatuurstudie worden op vier niveaus risicofactoren onderscheiden: individuele factoren, gezinsfactoren, schoolfactoren en maatschappelijke factoren.
De recente toename van geweldscriminaliteit onder jeugdigen doet de onderzoekers veronderstellen dat de laatste jaren meer kinderen van jongs af bloot staan aan een opeenstapeling van risicofactoren. Als vermoedelijk invloedrijke gezinsfactor wordt genoemd een .instabiele of conflictueuze thuissituatie.. Op scholen lijkt het gebrek aan orde en discipline een belangrijke risicofactor te zijn. Als maatschappelijke factor worden onder meer uitgaansgewoonten en overmatige alcoholconsumptie genoemd.

Wat deze risicovolle omstandigheden met elkaar gemeen lijken te hebben, is de afwezigheid van vertrouwen wekkende en gerespecteerde gezagsfiguren in de respectievelijke omgevingen waarin het opgroeiende kind verkeert. Gesteld wordt dat opgroeiende jeugdigen behoefte hebben aan volwassen rolmodellen, personen die gezag uitstralen en duidelijke grenzen stellen maar die tegelijkertijd menselijke warmte bieden. Het gevaar bestaat dat jongeren die dergelijke opvoeders gemist hebben hun heil bij elkaar zoeken, uit eigen kring een leider kiezen en er als groep een afwijkend normenstelsel op na gaan houden waarin geweld niet wordt geschuwd. Men zou hen als het ware voor moeten zijn, en op tijd de nodige gezagsfiguren bieden, die niet alleen hun gezag doen gelden maar die tevens respect afdwingen.

Gesuggereerd worden in dit verband een actiever mentorschap van leraren, politiemensen die zich meer onder de jeugd begeven (bijv. in en om cafés), stewards/ coördinatoren die met voetbalsupporters meereizen en het organiseren van buitenschoolse activiteiten onder leiding van ervaren jeugdwerkers. Maar vooral wordt gepleit voor een aanpak waarin preventie-activiteiten op elk van de beschreven niveaus tegelijkertijd en in samenhang met elkaar worden ontplooid. Van overheidswege zijn al diverse integrale .plannen van aanpak. gelanceerd. Aanbevolen wordt om op deze weg verder te gaan, en daarbij de inspanningen vooral te richten op het wegnemen van vroeg in het leven optredende risicofactoren.

Meer informatie:
Mw. dr. M.W Bol tel. 070-3706565 (ma/ di/ do) (inhoudelijk) Drs. G.J. Terlouw tel. 070-3707609 (cijfermatig)

Deel: ' Achtergrondstudie risicofactoren jeugdgeweld '
Lees ook