SNN Samenwerkingsverband Noord-Nederland


Adviescollege voor de Markt: "Door ICT-infrastructuur in Kompas zal Noorden achterstand sneller inlopen"
De digitale infrastructuur voor ICT-toepassingen (breedband-verbinding) moet breed beschikbaar zijn om optimaal te kunnen inspelen op de economische kansen voor Noord Nederland en kan zelfs als basisvoorziening worden beschouwd. De toegang tot de IT-communicatie-infrastructuur moet geregeld zijn voor bedrijventerreinen, woonwijken en overheidsgebouwen in Noord-Nederland. Op dit moment mist 70% van de bedrijventerreinen een dergelijke breedband-ontsluiting. De aanleg van die infrastructuur is een zaak van particulier initiatief en overheid. Het ontbreken van overheidsstimulering zou voor Noord-Nederland leiden tot een verdere achterstand en versterking van haar perifere positie, terwijl er juist kansen liggen. Het opnemen van een ICT-paragraaf in het Kompas zal het Noorden zijn achterstand sneller inlopen. De noordelijke overheden moeten gezamenlijk een duidelijke integrale ICT-visie neerleggen en faciliterend optreden naar bedrijfsleven èn burgers, want ICT heeft betrekking op alle facetten in de samenleving. Het Kompas voor het Noorden moet een aanvullend ICT-vervolg krijgen met concrete maatregelen. Deze conclusies en aanbevelingen presenteert het Adviescollege voor de Markt (AMa) in het rapport Noord-Nederland in de informatiemaatschappij, dat het heeft opgesteld voor het Samenwerkingsverband Noord-Nederland. Het rapport werd op woensdag 5 september 2001 aangeboden aan de heer C.G. (Cor) Baan, voorzitter van het AMa. Het is geschreven door een Taskforce ICT-Infrastructuur onder leiding van de heer dr. C.H.M. (Kees) Nieuwenhuis, directeur Kenniscentrum ICTNN. De Taskforce bestond uit de leden van de Digitale Denktank Noord-Nederland, een platform van organisaties uit het noordelijk bedrijfsleven, (semi-)overheidsorganisaties en kennisinstellingen die zich actief met ICT bezighouden.

Spoedige actie nodig voor ICT als onderdeel van de uitwerking van het Kompas
De drie Noordelijke provincies moeten ICT opnemen en integreren in het Kompas voor het Noorden, het ruimtelijk-economisch ontwikkelings-programma voor Noord-Nederland. Het AMa doet het Samenwerkingsverband Noord-Nederland daartoe concrete suggesties aan de hand om de ICT-visie in concrete maatregelen te vertalen. De 37 aanbevelingen van de task force maken integraal deel uit van de samenvatting van het rapport. De meest in het oog springende aanbevelingen zijn: - een actieplan om de communicatie tussen overheden, burgers en bedrijfsleven zoveel mogelijk elektronisch te laten verlopen - oprichten van een noordelijk interprovinciaal expertisecentrum 'ICT en Overheid' - drie gemeenten per provincie selecteren voor een gecombineerd draadloos-en-glasfiber ontsluitingsproject - een studie naar de oplossingen die succesvolle landen als Zweden en Canada hebben gekozen - bevorderen van Fiber-to-the-Xplace projecten (als PPS, door toekennen van middelen) voor snelle verbetering van de aansluitwerken - naast ondergrondse infrastructuur ook aandacht voor zgn. 'wireless local loop' en voor koppelvlakken met de toekomstige LOFAR-telescoop - voorstellen voor regelgeving van het beheer, eigendom, gebruik en toezicht op de infrastructuur - maatregelen voor de stimulering van projecten van onderwijs en bedrijven, waarbij ICT in breder maatschappelijk verband wordt toegepast - stimulering van Open Source-experimenten en opzetten van een Open Source ontwikkel-community, die toepassingen voor gemeentelijke websites ontwikkelt - regionale Kennisbank, die ICT-gerelateerde kennis & kunde als exportartikel van Noord-Nederland vermarkt - aanpassen van regelgeving en subsidieprogramma's ten behoeve van ICT- en technologieprojecten - ontwikkelen van regelgeving, een acquisitieplan en subsidieregelingen om de ontwikkeling in èn komst naar Noord-Nederland van ICT-diensten,
-producten, -initiatieven en -ondernemingen te promoten.
Huidige situatie
Het Adviescollege voor de Markt heeft besloten tot instelling van deze Taskforce om een aantal redenen. Het AMa vindt een adequate ICT-infrastructuur van groot belang voor de noordelijke economie. ICT is onvoldoende een issue bij overheid en ook bij bedrijven. In het masterplan bedrijventerreinen dat recent is uitgebracht door de Noordelijke Kamers van Koophandel en VNO/NCW kwam ICT-infrastuctuur op een 8e plaats. In het regionaal economisch ontwikkelingsprogramma voor Noord-Nederland Kompas voor het Noorden ontbreekt een ICT-paragraaf, terwijl het economisch belang van ICT de komende jaren op vele fronten alleen maar toeneemt. De ICT-sector was in de periode 1995-1999 de snelst groeiende (werkgelegenheids)sector. De internationale handel in ICT-goederen en -diensten heeft in vergelijking met de totale in- en uitvoer van Nederland de afgelopen jaren een enorme groei doorgemaakt, evenals de binnenlandse bestedingen van ICT-goederen en diensten. De vraag naar toepassingsmogelijkheden van ICT blijft groeien. Het internetgebruik stijgt nog steeds zowel bij particulieren als bedrijven en ICT wordt steeds meer een onlosmakelijk onderdeel van de bedrijfsstrategie en het gehele bedrijfsproces. De heren C.G. Baan en L. Smits gaven tijdens de persconferentie vanuit het Adviescollege een reactie op de uitkomsten van de Taskforce. Zij gingen daarbij in op het belang van ICT als basisvoorziening en de noodzaak van een spoedige ICT-ontsluiting om economische kansen volop te kunnen benutten. De Noordelijke overheden zal worden gevraagd snel een ICT-visie neer te leggen, waarbij de overheden ook zelf een actieve, stimulerende en faciliterende rol moeten spelen. Het integrale rapport wordt binnenkort door de Digitale Denktank Noord-Nederland uitgegeven bij Van Gorcum Uitgeverij in Assen.
Bijlage: samenvatting van het onderzoek (PDF-format).

06-09-2001 (01-027)

Deel: ' Achterstand Noorden verkleind door ICT-infrastructuur Kompas '
Lees ook